เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงประชาสัมพันธ์

Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ (ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง)

Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ (ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง)

อนุสนธิจากการที่ท่านเลขาธิการฯ สั่งการให้ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงศึกษาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
เกี่ยวกับการจัดตั้งเมืองศูนย์ราชการของมาเลเซีย (ปุตราจายา) และออสเตรเลีย (แคนเบอร่า)
ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเห็นว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีเมืองศูนย์ราชการ โดยให้มีระบบการบริหาร
จัดการเป็นพิเศษดังกล่าว ใกล้เคียงกับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดให้มี “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
(Special Economic Zone) สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 1
สรุป
Special Economic Zone Laws
ของต่างประเทศ
โดย
ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม 2546
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 2
คำนำ
อนุสนธิจากการที่ท่านเลขาธิการฯ สั่งการให้ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงศึกษาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
เกี่ยวกับการจัดตั้งเมืองศูนย์ราชการของมาเลเซีย (ปุตราจายา) และออสเตรเลีย (แคนเบอร่า)
ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเห็นว่า แนวความคิดเกี่ยวกับการจัดให้มีเมืองศูนย์ราชการ โดยให้มีระบบการบริหาร
จัดการเป็นพิเศษดังกล่าว ใกล้เคียงกับแนวความคิดเกี่ยวกับการจัดให้มี “เขตเศรษฐกิจพิเศษ”
(Special Economic Zone) ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฟิลิปปินส์ จอร์แดน อิหร่าน
ดูไบ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) สหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐยูเครน ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจึงได้
จัดทำสรุปเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเหล่านี้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มเติมรายงานการศึกษาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เกี่ยวกับ
การจัดตั้งเมืองศูนย์ราชการของมาเลเซีย (ปุตราจายา) และออสเตรเลีย (แคนเบอร่า) ที่เคยเสนอท่าน
เลขาธิการฯไปแล้ว
ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ธันวาคม 2546
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 3
สารบัญ
หน้า
1. Shenzhen Special Economic Zone
สาธารณรัฐประชาชนจีน 4
2. Special Economic Zone Act
ฟิลิปปินส์ 11
3. Aqaba Special Economic Zone Authority Law
จอร์แดน 14
4. Administration of Free Trade-Industrial Zones
อิหร่าน 18
5. Dubai Technology, Electronic Commerce and Media Free Zone
รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 22
6. Special Economic Zone in the Kaliningrad Region
สหพันธรัฐรัสเซีย 26
7. Special Economic Zone Zakarpattya
สาธารณรัฐยูเครน 29
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 4
I
Shenzhen Special Economic Zone
สาธารณรัฐประชาชนจีน1
1. ความเป็นมา
ภายหลังจากพรรคคอมมูนิสต์ ที่นำโดยเหมาเจ๋อตุงยึดอำนาจการปกครองประเทศ และ
เปลี่ยนมาใช้รูปแบบการปกครอง แบบคอมมูนิสต์ในปี 1949 (2492) สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ปิด
ประเทศและยึดหลักการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเอง (Self-reliance) ตามลัทธิมาร์คซิสต์อย่าง
เคร่งครัด2 และมีการปรับปรุงระบบกรรมสิทธิ์ ในที่ดินทั้งหมด โดยรัฐธรรมนูญกำหนดให้ที่ดินในเขต
เมือง (Urban Land) เป็นของรัฐ ส่วนที่ดินนอกเขตเมือง (Rural Land) เป็นของทุกคนร่วมกัน
(Collective ownership)
การปกครองประเทศ แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ราชการบริหารส่วนกลางกับราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น
ราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 3 องค์กร ดังนี้
• สภาประชาชน (National People’s Congress: NPC) เป็นองค์กรที่มีอำนาจ
สูงสุดของประเทศ ประกอบด้วยสมาชิกไม่เกิน 3,500 คนซึ่งที่ได้รับเลือกจาก
สภาประชาชนของแต่ละมณฑลทุก 5 ปี ทำหน้าที่ในการตราเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง แต่งตั้ง
ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดี คณะกรรมการบริหารสภาประชาชน
(National People’s Congress Standing Committee) นายกรัฐมนตรี
เป็นต้น
• คณะกรรมการบริหารสภาประชาชน ประกอบด้วยผู้ที่สภาประชาชนแต่งตั้ง
แต่มักประกอบด้วยประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี สมาชิก
ระดับสูงของพรรคคอมมูนิสต์ มีอำนาจในการออกและใช้บังคับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ลำดับรองเท่าที่ไม่ขัดต่อเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ตราเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงโดยสภาประชาชน
• คณะรัฐมนตรี (State Council)
I ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 5 ระดับเรียงตามลำดับดังนี้
• มณฑล (Province)
• เมือง (Municipal)
1 โดยนายปกรณ์ นิลประพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
2 Sanoko Nichitateno, China’s Special Economic Zones: Experimental Units for Economic Reform, 32
International Comparative Law Quartery 175-185 (1983)
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 5
• อำเภอ (District)
• แขวง (Street Office) และ
• หมู่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง (Town)
สำหรับองค์กรการบริหารแต่ละระดับก็ล้อมาจากราชการบริหารส่วนกลาง คือ มีสภา
ประชาชนประจำท้องถิ่น คณะกรรมการบริหารท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น3
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง มีการกำจัดสมาชิกพรรคซึ่งมีแนวคิดทุนนิยม
เช่น หลิวเชากี่ (Liu Shaoqi) เติ้งเสี่ยวผิง เป็นต้น ออกจากพรรค โดยอาศัยการปฏิวัติวัฒนธรรม4
ที่ดำเนินการโดย Gangs of Four การปิดประเทศ และการปฏิวัติวัฒนธรรม ทำให้จีนประสบปัญหาทาง
เศรษฐกิจ และสังคมอย่างรุนแรง แต่เมื่อเหมาเจ๋อตุงถึงแก่อสัญกรรมในปี 1976 (2519) ได้มีการ
จับกุม Gangs of Four ในปี 1978 (2521) และสภาประชาชนได้เลือกเติ้งเสี่ยวผิงกลับมาเป็น
เลขาธิการพรรคคอมมูนิสต์ จีนจึงเริ่มผ่อนคลายหลักการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองลง ในการนี้
เติ้งเสี่ยวผิงได้ประกาศใช้ “นโยบายสี่ทันสมัย” (Four Modernization) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไข
ปัญหาชะงักงันทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเนื่องมาจากการพัฒนาประเทศแบบพึ่งตนเองอย่าง
เคร่งครัดและจากการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพื่อพัฒนาจีนให้ทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ภายในปี
1999 (2542) โดยมุ่งพัฒนา 4 ด้าน คือ การเกษตร เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
การทหาร5 นอกจากนี้ รัฐบาลจีนตระหนักถึงความสำคัญ ของการลงทุน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีจาก
นักลงทุนต่างชาติ จึงเริ่มเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนในจีนได้ โดยในชั้นแรกมีการออก
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Joint Ventures Law เพื่อให้นักลงทุนต่างชาติ สามารถร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการชาวจีน
และรัฐบาลจีนได้จัดทำแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ (Readjustment Economy) เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเพื่อเป็นแนวทางในการ
ผลักดันให้นโยบาย สี่ทันสมัยประสบผลสำเร็จ สาระสำคัญประการหนึ่งของแผนดังกล่าวคือการถ่ายโอน
อำนาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น6
เพื่อให้การถ่ายโอนอำนาจด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลกลางให้แก่รัฐบาลท้องถิ่นเป็น
รูปธรรม เติ้งเสี่ยวผิง เสนอให้มีการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone: SEZ) เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
เพื่อเป็นต้นแบบในการดำเนินการ และให้รัฐบาลกลางมอบอำนาจในการจัดตั้งและกำกับดูแลเขต
เศรษฐกิจพิเศษแก่รัฐบาลท้องถิ่น สำหรับท้องถิ่นที่เหมาะสม ที่จะตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนำร่องนั้น
เติ้งเสี่ยวผิงเสนอให้ใช้เมืองที่อยู่ใกล้เกาะฮ่องกง เช่น เสิ่นเจิ้น เป็นต้น เพื่อรองรับการที่อังกฤษต้องคืน
เกาะฮ่องกงให้แก่จีนในปี ค.ศ. 19977 สำหรับเมืองที่ได้รับเลือกให้มีการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อนำ
ร่องมี 4 เมือง คือ เสิ่นเจิ้น (Shenzhen) ซูไห่ (Zhuhai) ซัวเถา (Shantou) ในมณฑลกวางตุ้ง
3 Bruce J McKee, The Legal System of the People’s Republic of China in Modern Legal Systems
Encyclopedia, Vol. 9.
4 Ibid.
5 Sanoko Nichitateno, op.cit..
6 Ibid.
7 www.shenzhenwindow.net/sez/deng.htm
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 6
(Guangdong) และเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) ในมณฑลฟูเจี้ยน (Fujian) และต่อมา มณฑลกวางตุ้งและ
มณฑลฟูเจี้ยน จึงได้ออกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
2. ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่งมีขนาดพื้นที่แตกต่างกัน โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เสิ่นเจิ้น (Shenzhen Special Economic Zone: SSEZ) มีขนาดใหญ่ที่สุด เดิมครอบคลุมพื้นที่ 3
อำเภอ ที่อยู่ทางตอนใต้ของเมืองเสิ่นเจิ้น8 คือ อำเภอโหลหู่ (Luo Hu) ฟูเทียน (Fu Tian) และหนาน
ซาน (Nan Shan) เนื้อที่ 327.5 ตารางกิโลเมตร9 (พื้นที่สีแดงในภาพข้างใต้) ต่อมามีการขยายเขต
ออกไปครอบคลุม อำเภอหยวนเทียน (Yantian) อีกหนึ่งอำเภอ ปัจจุบันมีพื้นที่รวม 391.71 ตาราง
กิโลเมตร10 แต่เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่นมีขนาดเล็กกว่ามาก เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษซูไห่ (Zhuhai) มี
พื้นที่ 6.9 ตารางกิโลเมตร เขตเศรษฐกิจพิเศษซัวเถา (Shantou) มีพื้นที่ 3.6 ตารางกิโลเมตร ส่วน
เขตเศรษฐกิจพิเศษเซี๊ยะเหมิน (Xiamen) มีขนาดเล็กที่สุดเพียง 2.5 ตารางกิโลเมตร เท่านั้น11
อย่างไรก็ดี ลักษณะร่วมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 4 แห่ง คืออยู่ติดทะเล ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการ
ขนส่ง12
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ระยะแรกก่อตั้ง ระหว่าง
1980-1991 และระยะที่สอง ตั้งแต่ 1992-ปัจจุบัน
8 เมืองเสิ่นเจิ้นมี 6 อำเภอ 23 แขวง 19 หมู่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
9 www.shenzhenwindow.net/sez/SEZ.htm
10 www.sz.gov.cn/english/gi/ad.htm
11 Sanoko Nichitateno, op.cit..
12 Ibid.
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 7
3.1 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะแรกก่อตั้ง (1980-
1991)
เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเป็นแห่งแรกของประเทศ
จีน ตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของมณฑลกวางตุ้ง (Regulations on Special Economic Zones in
Guangdong Province) ซึ่งต่อมาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงนี้ได้รับความเห็นชอบ จากสภาประชาชนจีนซึ่งมาจากการ
เลือกตั้งครั้งที่ 5 (The Fifth National People’s Congress) ในสมัยการประชุมที่ 15 เมื่อวันที่ 26
สิงหาคม ค.ศ. 1980 และโดยที่เติ้งเสี่ยวผิงประสงค์ให้เขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเป็นแม่แบบในการ
เปิดประเทศเพื่อการพัฒนา จึงมักถูกเรียกว่า “The Testing Bed of Deng Xiaoping’s Reform and
Opening Up”13
โดยที่การนำระบบทุนนิยม เข้ามาใช้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นเรื่องใหม่สำหรับจีนใน
เวลานั้น การถ่ายโอนอำนาจทางเศรษฐกิจ ของรัฐบาลกลาง ให้แก่รัฐบาลท้องถิ่น จึงต้องทำอย่างค่อยเป็น
ค่อยไป โดยในระยะแรกนี้ รัฐบาลกลางถ่ายโอนอำนาจดังกล่าว ให้แก่รัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง แต่เพื่อให้
การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ และเอื้อต่อการลงทุนของนักลงทุน จำเป็นต้อง
กำหนดให้มีองค์กรเฉพาะ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมาควบคุม14 โดยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นกำหนดให้มี
“คณะกรรมการมณฑลกวางตุ้งเพื่อการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ” (Guangdong Province
Committee for Administering Special Economic Zones: GPC) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการเขต
เศรษฐกิจพิเศษในนามรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง (มาตรา 3) GPC นี้มีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐ สำหรับ
ที่มาของ GPC นั้น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้คณะกรรมการบริหารมณฑลกวางตุ้งเป็นผู้แต่งตั้ง GPC
GPC เป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จเหนือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย
มาตรา 5 มาตรา 7 และมาตรา 23 ของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้ง SSEZ กำหนดให้ GPC มีอำนาจหน้าที่ดังนี้
• จัดทำและดำเนินการ ตามแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ตรวจสอบและอนุมัติ โครงการของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ควบคุมการจดทะเบียนพาณิชย์และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ควบคุมการใช้ที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• ประสานความร่วมมือของผู้ประกอบการและหน่วยงานเกี่ยวกับการธนาคาร
การประกันภัย การจัดเก็บภาษีอากร การศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การ
ไปรษณีย์และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และหน่วยงานอื่นที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• จัดหาพนักงานและคนงานให้แก่ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษและ
คุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพนักงานและคนงาน
• จัดหาและก่อสร้างบรรดาสาธารณูปโภคต่าง ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
13 Ibid.
14 Ibid.
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 8
• อนุมัติ จดทะเบียนและออกใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
• จัดตั้งสถาบันการศึกษาและวัฒนธรรม
• จัดหา Health facilities และบริการสาธารณะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
• รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่ GPC เป็นองค์กรที่มีอำนาจบริหารจัดการเบ็ดเสร็จภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Municipal) ซึ่งมีอำนาจปกครองพื้นที่ 4 อำเภอที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เดิม จึงคงเหลือเพียงอำนาจในการบริหารจัดการ 2 อำเภอที่อยู่นอกเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
นอกจากนี้ องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ แขวง และหมู่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขต 4 อำเภอที่เป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษก็เปลี่ยนมาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตรงต่อ GPC
3.2 การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น ระยะที่สอง (1992-ปัจจุบัน)
เมื่อการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นเป็นระบบแล้ว ในปี 1992 (2535)
คณะรัฐมนตรี (State Council) ได้มีมติให้เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Municipal) มีอำนาจตรา
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและระเบียบต่าง ๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นแทน GPC ซึ่งเท่ากับถ่ายโอนอำนาจใน
การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นคืนให้แก่เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Municipal) มติ
คณะรัฐมนตรีดังกล่าวได้รับการรับรองจากสภาประชาชนซึ่งมาจากการเลือกตั้งครั้งที่ 7 (The Seventh
National People’s Congress) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 199215 ดังนั้น เมืองเสิ่นเจิ้น
(Shenzhen Municipal) จึงเป็นองค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้นในปัจจุบัน และ
องค์กรปกครองท้องถิ่นระดับอำเภอ แขวง และหมู่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขต 4 อำเภอที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ก็กลับมาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตรงต่อเมืองเสิ่นเจิ้นเช่นเดิม
4. รายได้ขององค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่เมืองเสิ่นเจิ้น (Shenzhen Municipal) เป็นองค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจ
พิเศษเสิ่นเจิ้นในปัจจุบัน จึงมีรายได้จากงบประมาณแผ่นดิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
5. การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การจัดให้ได้มาซึ่งที่ดินเพื่อเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้นไม่เป็นปัญหาของจีนเนื่องจาก
รัฐธรรมนูญกำหนดให้ที่ดินในเขตเมือง (Urban Land) เป็นของรัฐ นอกจากนี้ มาตรา 12 ของ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเสิ่นเจิ้น กำหนดชัดเจนว่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นของรัฐบาล
จีน ผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องเช่าที่ดินจากรัฐบาลจีนเพื่อใช้ประกอบการ โดยการออก
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น GPC จะเป็นผู้กำหนดด้วยว่าจะให้
15 www.shenzhenwindow.net/law/legislation.htm
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 9
ผู้ประกอบการใช้ที่ดินในบริเวณใดและต้องเสียค่าเช่าเท่าใดโดยคำนึงถึงประเภทของกิจการและการใช้
ประโยชน์ในที่ดิน
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ประกอบการภายในเขตศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ดังนี้
1. ในการประกอบการ ผู้ประกอบการมีอิสระที่จะประกอบกิจการภายในเขตเศรษฐกิจ
พิเศษและในการจ้างชาวต่างประเทศ เฉพาะงานด้านเทคนิค และบริการจัดการ (มาตรา 10)
2. บรรดาเครื่องจักร ชิ้นส่วน วัตถุดิบ และสิ่งอื่นที่นำเข้าจากต่างประเทศเพื่อใช้ในการ
ประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการยกเว้นอากรขาเข้า (มาตรา 13)
3. ภาษีเงินได้ในเขตเศรษฐกิจพิเศษคิดในอัตราร้อยละ 15 แต่หากผู้ประกอบการใด
ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษภายใน 2 ปีนับแต่วันที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมีผลใช้บังคับ หรือมีการลงทุน
ตั้งแต่ 5 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 200 ล้านบาท) เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงไป หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีระดับสูง หรือที่มีผลประกอบการดีจะได้รับการพิจารณาลดหย่อนภาษีเป็นกรณีพิเศษ
(มาตรา 14)
4. ค่าเช่าที่ดินในเขตเศรษฐกิจพิเศษต่ำมากเมื่อเทียบกับอัตราค่าเช่านอกเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ
7. เงื่อนไขการประกอบการ
1. ผลผลิตที่เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจากกระบวนการผลิต ในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องส่งออกทั้งหมด
ถ้าประสงค์จะเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ต้องได้รับอนุญาตจาก GPC และต้องเสียอากร
2. การส่งเงินได้หลังหักค่าใช้จ่าย และภาษี ออกนอกประเทศ ต้องกระทำผ่านธนาคาร
ชาติจีนหรือธนาคารที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
3. ผู้ประกอบการต้องทำประกันภัย กับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงประกันภัยแห่งชาติจีน หรือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษเท่านั้น
4. การจ้างแรงงานที่มิใช่แรงงานด้านเทคนิคและบริการจัดการ ต้องใช้แรงงานจีนซึ่ง
“เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดหางานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ที่ตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงนี้เป็นผู้จัดหามาให้ ในการนี้ พนักงาน
และคนงานชาวจีน ทุกคนที่จะทำงานภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษต้องผ่านการทดสอบจากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าว
ก่อนการจ้างงานด้วย สำ หรับแบบของสัญญาจ้างงานเป็นไปตามที่ GPC กำ หนด นอกจากนี้
ผู้ประกอบการต้องมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการทำงานและสุขอนามัยของพนักงานและ
คนงานด้วย
5. การเลิกกิจการต้องแจ้งเหตุผลให้ GPC ทราบก่อนเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการ
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 10
8. เบ็ดเตล็ด
นอกจากนี้ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้จัดตั้ง “บรรษัทเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษใน
มณฑลกวางตุ้ง” (Guangdong Province Special Economic Zones Development Company) เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
เพื่อประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ที่สืบเนื่องมาจากการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ของผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษด้วย
โดยขอบวัตถุประสงค์ ของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงนี้รวมถึงการกู้ยืมเงิน การลงทุน การร่วมทุนกับผู้ประกอบการเพื่อ
ประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงสืบเนื่องกับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ทำในเขตเศรษฐกิจพิเศษ รับเป็นตัวแทนในการเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกับคนจีน
และการให้บริการเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง (มาตรา 25)
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 11
II
Special Economic Zone Act
ฟิลิปปินส์16
1. ความเป็นมา
Special Economic Zone Act 1995 เป็นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเฉพาะ ของประเทศฟิลิปปินส์
ว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ที่ออกมาเพื่อรวบรวมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในรูปแบบต่างๆ ในประเทศ
ฟิลิปปินส์ เช่น Export Processing Zone, Free Trade Zone, Industrial Estate เข้าด้วยกัน
ในรูปแบบ Special Economic Zone ภายใต้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฉบับเดียว พร้อมทั้งเปิดโอกาศให้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ใหม่ๆ ด้านบริการนอกเหนือจากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงหนัก สามารถเข้ามาดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ด้วย เช่น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงการท่องเที่ยว เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงการเงิน เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี
เป็นต้น
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเศรษฐกิจพิเศษ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Special Economic Zone Act 1995 ของฟิลิปปินส์ได้กำหนดพื้นที่ที่
สามารถแปลงสภาพเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไว้แล้วครอบคลุมพื้นที่ 30 Provinces ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เป็น
ที่ตั้ง ของเขตเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ ที่มีอยู่เดิม โดยพื้นที่ที่ประกาศนั้น โดยส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใน
เมืองชายทะเล นอกจากนี้ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสำหรับ รัฐบาลกลาง
องค์กรปกครองท้องถิ่น หรือนิคมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของเอกชนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ Provinces ที่กำหนดไว้
ในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในการที่จะเสนอต่อ Philippines Economic Zone Authority (PEZA) Board17
พิจารณาเพื่อเสนอต่อประธานาธิบดี ให้ประกาศเปลี่ยนสภาพพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Philippines Economic Zone Authority (PEZA) ซึ่งตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act
1995 จะมีฐานะเป็นนิติบุคลล และมีหน้าที่วางแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทุกแห่งตามที่ได้
กำหนดไว้ในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในภาพรวม โดย PEZA จะต้องดำเนินการจัดหาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่
จำเป็น วางนโยบายและออกกฎระเบียบ กำกับดูแลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งทำหน้าที่
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
16 โดยนายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
17 The Philippines Economic Zone Authority อยู่ภายใต้การดูแลของ Department of Trade and Industry
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 12
สำหรับในแต่ละเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น PEZA มีอำนาจที่จะจัดตั้งหน่วยงานย่อยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมา
บริหารและจัดการเขตเศรษฐกิจนั้นเป็นการเฉพาะก็ได้ และแต่งตั้งผู้บริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละ
เขตเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการโดยเฉพาะด้วยก็ได้ แต่หน่วยงานย่อยดังกล่าวจะยังคงมีฐานะเป็นส่วน
หนึ่งของ PEZA
4. รายได้ขององค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act 1995 นั้น PEZA ในฐานะองค์กรซึ่งมีหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษมีรายได้ในการดำเนินงานดังต่อไปนี้
4.1 ทรัพย์สินซึ่งรับโอนมาจาก Export Processing Zone Authority ซึ่งถูกเลิกโดย
ผลของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act
4.2 เงินสนับสนุนรายปี และรายได้จากทรัพย์สินของ Export Processing Zone,
Industrial Estate หรือเขตเศรษฐกิจพิเศษรูปแบบอื่นที่โอนมารวมกับ PEZA
4.3 รายได้จากค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ ค่าเช่าล่วงหน้า และรายได้จากทรัพย์สินอื่นของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษค่าธรรมเนียมและรายได้จากเครื่องมือทางการเงินอื่นๆ ของ PEZA ซึ่งรวมถึงการ
ออกพันธบัตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.4 ค่าธรรมเนียมการดำเนินการต่างๆ ตามที่ PEZA ประกาศกำหนด
นอกจากรายได้เหล่านี้แล้ว ประธานาธิบดีมีอำนาจตาม SEZ Act ในการที่จะให้เงิน
ล่วงหน้าแก่ PEZA ได้ โดยเงินดังกล่าวจะเบิกจากงบประมาณของ Office of the President
5. การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act ของฟิลิปปินส์ได้กำหนดพื้นที่ ที่สามารถแปลงสภาพเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษไว้อยู่แล้ว ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นเขตเศรษฐกิจ ในรูปแบบต่างๆ อยู่เดิม ฟิลิปปินส์จึงมี
ปัญหา ในเรื่องการได้มาซึ่งที่ดินน้อย แต่ในกรณีที่รัฐบาลกลาง หรือองค์กรท้องถิ่น ต้องการให้พื้นที่ใด
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพิ่มเติม รัฐบาลหรือองค์กรท้องถิ่นดังกล่าว สามารถเสนอต่อ Philippines
Economic Zone Authority (PEZA) Board18 เพื่อพิจารณา และเสนอต่อประธานาธิบดี ให้ประกาศ
เปลี่ยนสภาพพื้นที่ดังกล่าว เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษและเวนคืนที่ดิน ดังกล่าวนั้นได้ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเวนคืน
ในการนี้ ให้ถือว่าการเวนคืน เพื่อใช้ที่ดินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เป็นการเวนคืนที่ดินเพื่อประโยชน์
สาธารณะ (Public Purpose)
สำหรับในกรณีที่เอกชนต้องการตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงใหม่นั้น แม้ว่าเอกชนจะ
สามารถดำเนินการขอให้ PEZA พิจารณาให้ที่ดินของตนเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ก็ตาม แต่เอกชน
18 The Philippines Economic Zone Authority อยู่ภายใต้การดูแลของ Department of Trade and Industry
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 13
ต้องดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินเองโดยไม่สามารถขอให้ PEZA ใช้อำนาจรัฐเพื่อเวนคืนที่ดินได้แต่
อย่างใด
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ
Act 1995 ดังนี้
6.1 ได้รับการยกเว้นภาษีตามประมวลรัษฎากร
6.2 สิทธิประโยชน์ทางการเงินและภาษีตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ
6.3 สามารถขอ Residential Visa และ Work Permit สำหรับผู้บริหารต่างชาติได้
ง่ายเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
6.4 สามารถนำกำไรที่เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในประเทศฟิลิปปินส์ออกนอกประเทศได้ง่ายเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
6.5 เอกชนสามารถประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Shipping ได้ง่ายเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เนื่องจาก PEZA จะเป็นผู้
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการควบคุมการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Shipping
6.6 PEZA จะเป็นผู้ดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมแทนองค์กรของรัฐอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ PEZA กำหนด
6.7 การจัดตั้งหรือเลิกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามารถดำเนินการกับ PEZA ได้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ PEZA กำหนด
6.8 PEZA มีอำนาจที่จะรับรองถิ่นกำเนิดของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้เองตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
โดย Department of Trade and Industry หรือ Department of Finance
7. เงื่อนไขการประกอบกิจการ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act 1995 มิได้กำหนดเงื่อนไขในการเข้าประกอบกิจการภายในเขต
เศรษฐกิจพิเศษไว้แต่อย่างใด แต่กำหนดให้ PEZA มีอำนาจในการที่จะออกกฎระเบียบเพื่อควบคุม
การดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้ นอกจากนี้ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง SEZ Act 1995 ยังให้
อำนาจ PEZA ในการออกใบอนุญาติการประกอบกิจการต่างๆ ซึ่งต้องขออนุญาตตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นๆ
ด้วย
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 14
III
Aqaba Special Economic Zone Authority Law
จอร์แดน19
1. ความเป็นมา
ประเทศจอร์แดนเป็นประเทศแรกๆ ในกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ที่เริ่มนโยบาย
ส่งเสริมการลงทุนทางตรง จากต่างประเทศ ในช่วงปี 1980 รัฐบาลของจอร์แดน ได้เริ่มจัดตั้งเขตนิคม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในประเทศโดยมี Jordan Industrial Estate Corporation เป็นผู้บริหารจัดการซึ่ง
ประสบความสำเร็จ ในการสร้างนิคมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในพื้นที่ต่างๆ ของจอร์แดน อย่างไรก็ดี การจัดตั้ง
นิคมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ยังมีข้อจำกัดว่าเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ที่สามารถดำเนินการได้ภายในนิคม โดยส่วนใหญ่จะเป็น
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงหนัก เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจอื่นๆ ไม่สามารถที่จะดำเนินการได้ภายในเขตนิคม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในปี 1999 รัฐบาลจอร์แดน จึงได้มีแนวคิดในการที่จะจัดตั้ง เขตเศรษฐกิจพิเศษเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงใหม่
ซึ่งมีลักษณะผสมผสาน เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจหลายประเภท เช่น การท่องเที่ยว การธนาคาร เทคโนโลยี
และการบริการอื่นๆ และได้ออกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law
No. 32 for the Year 2000) เพื่ออนุวัติการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว
2. ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพ ของเศรษฐกิจพิเศษ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law No. 32 for the
Year 2000) กำหนดเขตพื้นที่ บริเวณเมือง Aquaba เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมิได้กำหนดขอบเขต
ของพื้นที่ (Parameter) ไว้อย่างชัดเจน แต่ให้เป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี ในการกำหนดขอบเขตที่
ชัดเจนโดยการประกาศในราชกิจจานุเบกษา (Gazette)
สำหรับสาเหตุ ที่รัฐบาลจอร์แดนเลือกพื้นที่บริเวณเมือง Aquaba เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ก็เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าว ตั้งอยู่บริเวณปากอ่าว Aquaba อันเป็นเส้นทางขนส่งทางน้ำที่สำคัญของ
จอร์แดนและมีภูมิทัศนที่เหมาะสม สำหรับการท่องเที่ยว นอกจากนี้ เมือง Aquaba ยังตั้งอยู่ใกล้
ชายแดนอิสราเอลและอิยิปต์ซึ่งเป็นประเทศคู่ค้าที่สำคัญของจอร์แดนอีกด้วย
19 โดยนายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 15
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba Special Economic Zone Authority Law (Law No. 32 for the
Year 2000) มีลักษณะเป็นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเฉพาะพื้นที่ โดยกำหนดให้มีผลใช้บังคับภายในเขตพื้นที่ บริเวณ
เมือง Aqaba ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดเท่านั้น มิได้บังคับใช้ทั่วประเทศจอร์แดน แต่อย่างใด
สำหรับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น Aqaba SEZ Authority Law ได้
กำหนดให้มีการจัดตั้ง Aqaba Special Economic Zone Authority เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมีอำนาจในการบริหารจัดการ การเงินของตนเอง
(Financial and Administrative Autonomy) และมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่สำคัญดังนี้
3.1 เป็นองค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ Aqaba และมีเป็นเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าด้วยผังเมือง การปกครองท้องถิ่น คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการใช้
ทรัพยากร สุขอนามัย ศุลกากร ภาษีอากร แรงงาน และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
3.2 จัดทำแผนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ Aqaba
3.3 กำหนดมาตรการ ส่งเสริมการลงทุน และกำกับดูแลการลงทุนใน Aqaba
3.4 ทำหน้าที่ประสานงาน กับองค์การของรัฐอื่นๆ
เพื่อให้การทำหน้าที่ ในฐานะองค์กรบริหาร จัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษของ Aqaba
SEZ Authority เป็นไปได้โดยไม่มีความซ้ำซ้อน กับองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่นๆ ที่มีเขตอำนาจในเมือง
Aqaba เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจึงกำหนดให้โอนอำนาจ ทรัพย์สิน และบุคคลากรของ Aqaba Region Authority
และ Municipality of Aqaba มารวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของ Aqaba SEZ Authority นอกจากนี้
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงยังบัญญัติ ให้โอนทรัพย์สินและบุคคลากรของ Jordan Free Zone Corporation และ Jordan
Industrail Estate Corporation ที่อยู่ในพื้นที่ Aqaba อันเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้แก่ Aqaba SEZ
Authority อีกด้วย
4. รายได้ขององค์กร บริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Aqaba SEZ Authority มีรายได้ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังต่อไปนี้
4.1 เงินที่ได้รับจัดสรร จากงบประมาณประจำปีของรัฐบาล
4.2 ค่าธรรมเนียม ภาษี หรือเงินได้อื่นจากการดำเนินการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
4.3 ค่าธรรมเนียมจากการให้บริการอื่นใด
4.4 ค่าปรับตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่าง ๆ
4.5 เงินกู้ยืม
4.6 เงินบริจาค เงินสนับสนุนที่ได้รับจากต่างประเทศโดยความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรี
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 16
5. การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba SEZ Authority Act กำหนดให้ที่ดินของรัฐซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
กระทรวงการคลัง (Public Tresury) โอนกรรมสิทธิ์ไปเป็นของ Aqaba SEZ Authority เพื่อ
ประโยชน์ ในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย Aqaba SEZ Authority สามารถนำที่ดินดังกล่าวมา
พัฒนาหรือให้เช่าได้เป็นระยะเวลาไม่เกิน 50 ปี โดยไม่สามารถนำที่ดินดังกล่าว ออกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้ แต่ในกรณี
ที่เป็นที่ดินของรัฐ ที่กระทรวงการคลังมิได้ถือกรรมสิทธิ์นั้น Aqaba SEZ Authority จะได้รับกรรมสิทธิ์
ในที่ดินดังกล่าวโดยผลของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba SEZ Authority Act
สำหรับที่ดินของเอกชน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมิได้ให้อำนาจในการ
เวนคืนที่ดินของเอกชนแก่ Aqaba SEZ Authority แต่ให้อำนาจในการเป็นผู้ควบคุม ดูแลและจัดการ
ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงผังเมือง และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงควบคุมอาคารแทน โดย Aqaba SEZ Authority มีอำนาจในการที่
จะออกกฎระเบียบ ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงผังเมือง และควบคุมอาคาร เพื่อใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการ
เฉพาะได้
6. สิทธิประโยชน์ ของผู้ประกอบการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สำหรับสิทธิประโยชน์ ของผู้ประกอบการภายใน Aqaba Special Economic Zone
นั้น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Aqaba SEZ Authority Act กำหนดให้ผู้ประกอบการ ได้รับยกเว้นภาษี ดังต่อไปนี้
6.1 ภาษีศุลกากรและภาษีนำเข้าอื่นๆ
6.2 ภาษีที่ดินและอาคาร ที่จำเป็นสำหรับการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ทางเศรษฐกิจ
ทั้งนี้ ภาษีที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว ไม่รวมถึงภาษีในรูปแบบอื่น อันพึงต้องเสียให้แก่
องค์กรของรัฐอื่นใด เช่น ค่าธรรมเนียมในการให้บริการต่างๆ ภาษีการค้าที่ดิน ภาษียานพาหนะ และ
ภาษีอื่นใดที่ Aqaba Special Economic Zone Authority มีอำนาจกำหนดเรียกเก็บได้ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
นอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้ว เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฉบัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงี้ยังให้สิทธิประโยชน์ในรูปแบบ
อื่นๆ แก่ผู้ประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงใน Aqaba อื่น เช่น การยกเว้นการจดทะเบียนจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง การขอ Visa
ให้แก่พนักงาน หรือการขออนุญาตตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นๆ โดยผู้ประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงสามารถที่จะขออนุญาต
Aqaba SEZ Authority ได้โดยตรงอันมีผลให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
7. เงื่อนไขการประกอบกิจการ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฉบัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงี้กำ หนดให้การดำ เนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจทุกชนิด ไม่ว่าจะ
ดำเนินการโดยชาวจอร์แดนหรือชาวต่างประเทศจะต้องได้รับการอนุญาตจาก Aqaba SEZ Authority
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ Aqaba SEZ Authority กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ Aqaba SEZ
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 17
Authority สามารถควบคุมประเภทของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาได้
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 18
IV
Administration of Free Trade-Industrial Zones
อิหร่าน20
1. ความเป็นมา
สาธาณรัฐอิสลามอิหร่าน ได้จัดทำแผนฟื้นฟู และปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจเศรษฐกิจ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายหลังสิ้นสุดสงครามกับอิรัก โดยใช้ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (Open economy) แทนการ
พึ่งตนเอง อย่างเคร่งครัดที่ใช้มาแต่เดิม ในการนี้ อิหร่านได้นำแนวความคิด เกี่ยวกับเขตการค้าเสรีหรือ
เขตเศรษฐกิจพิเศษมาประยุกต์ใช้ด้วย โดยรัฐสภาแห่งอิหร่าน (Iranian Parliament) มีมติเห็นชอบ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าด้วยเขตการค้าเสรี (Free Zones Act) ในปี ค.ศ. 1993 เพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงใน
ดินแดนของอิหร่านจำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย Kish Island, Qeshm Island และ Port of
Chabahar โดยทั้งสามเขตดังกล่าว ได้รับการประกาศให้เป็นเขตการค้าเสรี ที่จะอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ
และข้อบังคับ ที่บัญญัติเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพื่อบังคับใช้ในเขตดังกล่าว เป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องที่
เกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออก ซึ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและเครื่องอุปโภคบริโภค การลงทุน การประกันภัย การธนาคาร
แรงงาน และการจ้างงาน เป็นต้น
นอกจากเขตการค้าเสรี ทั้งสามแห่งดังกล่าวแล้ว อิหร่านยังได้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zones) เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอีก 21 แห่ง เช่น Petrochemical Special Economic Zone,
Mines and Metals Special Economic Zone, Pars Special Economic Energy Zone, Shiraz
Electric and Electronics Special Economic Zone เป็นต้น
มีข้อสังเกตว่า เขตเศรษฐกิจพิเศษ 21 แห่ง ดังกล่าวนั้น เทียบไม่ได้กับเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของประเทศอื่น โดยเป็นเพียงเขตที่ถูกกำหนดให้รองรับการประกอบกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น เทคโนโลยี เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เป็นต้น ผู้ประกอบการ ยังคงต้องปฏิบัติตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ของท้องถิ่น และของรัฐที่เกี่ยวข้อง กับการขออนุญาตต่าง ๆ เช่น การจดทะเบียนจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง การจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การกำหนดอัตราแลกเปลี่ยน การเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงปลีก การธนาคาร การจัดทำ
ประกันภัยในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ การจัดทำประกันสังคม การจ้างแรงงาน การขอวีซ่าเข้าประเทศ ฯลฯ และ
ได้รับยกเว้น เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ว่าด้วยการยกเว้นภาษีอากร ในการนำเข้าและส่งออกซึ่ง
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเท่านั้น แต่เขตการค้าเสรีของอิหร่าน จะมีลักษณะเดียวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ของประเทศอื่น
โดยมีองค์กรบริหารจัดการเขตการค้าเสรีโดยเฉพาะ และผู้ประกอบการจะได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ หลาย
ประการ
20 โดยนางสาวชนนันท์ ศรีทองสุข นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 19
2. ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพของเขตการค้าเสรี
การกำหนดพื้นที่ เพื่อจัดตั้งให้เป็นเขตการค้าเสรีในอิหร่านเป็นไปตาม The Law on
the Administration of Free Trade-Industrial Zones โดยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าวกำหนดจัดตั้งเขตการค้า
เสรีเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ๓ แห่ง ได้แก่
- Kish Island : พื้นที่ในเขตนี้มีลักษณะเป็นเกาะ แต่ไม่ทราบจำนวนพื้นที่ที่
แน่นอน
- Qeshm Island : คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้ใช้พื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของ
เกาะ Qeshm แต่ไม่เกิน 300 ตารางกิโลเมตร เป็นเขตการค้าเสรี แต่ไม่ทราบ
จำนวนพื้นที่ที่แน่นอน
- Port of Chabahar : พื้นที่ที่ใช้เป็นเขตการค้าเสรี จะอยู่บริเวณท่าเรือของ
Chabahar มีจำนวนพื้นที่ทั้งหมด 140 ตารางกิโลเมตร โดยในบริเวณดังกล่าวมี
การจัดสรรที่ดินออกเป็น 9 ส่วน ขนาดใหญ่เล็กแตกต่างกันไปเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอยู่กับ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจ เช่น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงขนาดใหญ่ 70 ตารางกิโลเมตร
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงขนาดเล็ก ที่ไร้มลภาวะ 30 ตารางกิโลเมตร เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางทะเล 1
ตารางกิโลเมตร เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงห้องเย็นและคลังเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง 1.6 ตารางกิโลเมตร เป็นต้น
3. การบริหารจัดการเขตการค้าเสรี
การบริหารจัดการ เขตการค้าเสรีของอิหร่านเป็นไปตาม The Law on the
Administration of Free Trade-Industrial Zones โดยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าว ได้กำหนดให้การบริหาร
จัดการในเขตการค้าเสรีของอิหร่าน อยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ของสภาเขตการค้าเสรี (High Council
of Free Zone) ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆ และข้าราชการระดับสูง เช่น
กระทรวงการคลังและเศรษฐกิจ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวง
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง กระทรวงคมนาคม ผู้อำนวยการธนาคารกลาง (Director of Central Bank) เป็นต้น โดย
สภาดังกล่าวจะมีเลขาธิการสภาฯ ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยประธานาธิบดีทำหน้าที่ในการประสานความ
ร่วมมือในการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ภายในเขตการค้าเสรี
ในแต่ละเขตการค้าเสรีจะมีองค์กรหนึ่ง (Free Zone Authority “FZA”) ซึ่งทำหน้าที่ใน
การบริหารจัดการเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ที่ดำเนินการภายในเขตฯ โดยองค์กรดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นบรรษัท
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล แต่ละ FZA จะมีคณะกรรมการบริหาร (Board of Directors)
ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 3-5 คน ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี โดยจะมีประธาน
กรรมการบริหาร 1 คน ทำหน้าที่เสมือนผู้บริหารสูงสุด และกรรมการผู้จัดการในองค์กรดังกล่าว องค์กร
นี้จะมีหน้าที่ในการบริหารจัดการภายในเขตฯ นอกจากนี้ องค์กรรัฐบาลอื่นๆ และส่วนบริหารท้องถิ่น
ต้องประสานงานและดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตฯภายใต้การควบคุมกำกับของ FZA
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 20
นอกจากนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
FZA มีอำนาจในการจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงลูกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพื่อช่วยดำเนินงานภายในเขตฯได้ ซึ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงลูกที่ตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงนี้ได้รับ
ยกเว้น ไม่ต้องปฏิบัติตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ว่าด้วยการควบคุมกำกับองค์กรของรัฐ แต่ต้องจดทะเบียน และจัดตั้ง
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กำหนด ในประมวลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพาณิชย์ของอิหร่าน
4. รายได้ขององค์กรบริหารจัดการเขตการค้าเสรี
ในการดำเนินงานของ FZA ได้รับงบประมาณจากรัฐบาล โดยรัฐบาลจะจัดสรร
งบประมาณประจำปีให้แก่ FZA เพื่อนำไปใช้จ่าย ในการบริหารจัดการ ตามที่กำหนดไว้ในแผนการใช้
จ่ายประจำปี (Annual Budget) ที่คณะรัฐมนตรี ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว นอกจากนี้ FZA ยังมีอำนาจ
ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ จากบุคคล หรือนิติบุคคล ที่อาศัยอยู่ภายในเขตการค้าเสรีได้ เพื่อนำ
เงินที่ได้ดังกล่าว มาใช้เป็นค่าใช้จ่าย ในการจัดทำบริการสาธารณะต่างๆ การเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงสื่อสาร การจัดให้มี
การศึกษา และการจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่ผู้ที่อาศัยและผู้ประกอบกิจการในเขตฯด้วย ทั้งนี้ การ
จัดเก็บดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อน
5. การได้มาซึ่งที่ดินเพื่อใช้เป็นเขตการค้าเสรี
โดยที่การกำหนดเขตการค้าเสรี ทั้งสามเขตดังกล่าว เป็นการประกาศกำหนดเขต
ครอบคลุมแนวเขตเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ที่ดินในเขตการค้าเสรีจึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดย
ในส่วนที่เป็นที่ดินของรัฐนั้น ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Bylaw on the Use of Land and Other National
Resources in the Free Trade-Industrial Zones ได้กำหนดให้ FZA มีอำนาจในการบริหารจัดการ
ที่ดินในเขตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้ที่ดิน การทำสัญญาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ดิน การทำสัญญาให้เช่า
ที่ดิน เป็นต้น สำหรับที่ดิน ที่เป็นของเอกชนอยู่เดิมนั้น FZA จะไม่เข้าไปมีส่วนในการบริหารจัดการ
แต่ FZA มีอำนาจในการกำหนดลักษณะ ของการใช้ที่ดิน ภายในเขตฯให้เป็นไปตามกรอบที่ FZA
กำหนดไว้
6. สิทธิประโยชน์ ของผู้ประกอบการภายในเขตการค้าเสรี
การประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในเขตการค้าเสรี ผู้ประกอบการและนักลงทุนจะได้รับสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
- นักลงทุนต่างชาติ ที่ประสงค์จะประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเพื่อประกอบ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตฯ สามารถจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างชาติได้ โดยไม่ถูกจำกัดจำนวนผู้ถือหุ้นที่
เป็นชาวต่างชาติ
- มีสิทธิในการส่งเงินทุน หรือผลกำไร ออกนอกประเทศได้อย่างเสรี
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 21
- มีสิทธิที่จะเช่าที่ดินได้ ในราคาถูก และสามารถถือครองสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่สร้างเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ในที่ดินที่ได้เช่าจาก FZA ได้
- ได้รับยกเว้นภาษีทุกชนิด สำหรับการประกอบกิจการใน 15 ปีแรก
- หากเป็นการเข้ามาในเขตโดยตรง (Direct Entry) โดยผ่านทางจุดตรวจของเขต
การค้าเสรี (Authorized point of entry or exit) ผู้ประกอบการไม่ต้องขอวีซ่า
- ผู้ประกอบการ สามารถเปิดสำนักงานใหญ่ สำนักงานสาขาของธนาคารห รือสถาบัน
การเงินต่างชาติ ได้ไม่ว่าการเปิดสำนักงานดังกล่าวจะมีชาวอิหร่านร่วมทุนด้วย
หรือไม่
- ไม่มีการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
- สามารถโอนเงินตราต่างประเทศ หรือเงินตราในประเทศ (Iranian Rials) ไปยัง
ต่างประเทศได้ เป็นต้น
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 22
V
Dubai Technology, Electronic Commerce
and Media Free Zone
รัฐดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์21
1. ความเป็นมา
ดูไบมีพื้นที่ประมาณ 3,885 ตารางกิโลเมตร ซึ่งจัดว่าเป็นรัฐ (Emirate) ที่ใหญ่เป็น
อันดับสองของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (United Arab Emirates) มีประชากรประมาณ 674,101 คน
ปัจจุบันดูไบ กลายเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมความเจริญ และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจทั้งในเขตภูมิภาค และ
ระหว่างประเทศด้วย เนื่องจากดูไบประกอบด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 7 แห่ง และมีจำนวนถึง 6
แห่งที่ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก ได้แก่
1. Dubai Airport Free Zone (DAFZ) เป็นเขตเศรษฐกิจ ที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กับสนามบิน ดังนั้นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จึงถูกจำกัดเฉพาะเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์สูง (high
value) และสามารถเข้าถึงตลาดได้อย่างรวดเร็ว
2. Dubai Cars & Automotive Zone (DUCAMZ) มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการ
ส่งออกรถยนต์ที่ใช้แล้ว ไปยังประเทศแถบอาเซียน และแอฟริกา ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความต้องการ
รถยนต์เพิ่มเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง อย่างต่อเนื่อง DUCAMZ มีพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร และตั้งอยู่ในบริเวณที่สามารถ
เดินทางไปยังสนามบิน และท่าเรือได้โดยสะดวก เนื่องจากเขตนี้ สามารถขนถ่ายรถยนต์ลงเรือ หรือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
รถบรรทุกเพื่อขนส่งผ่านทางหลวง ซึ่งเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในตะวันออกกลาง
3. Dubai Internet City (DIC) เป็นศูนย์รวมเทคโนโลยี ของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแห่งแรกของ
โลกที่อยู่ในบริเวณของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
4. Dubai Media City เป็นศูนย์รวมของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทั้งหมด เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเทคโนโลยี ด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ให้เท่าทันกับวิวัฒนาการในปัจจุบัน
5. Gold & Diamond Park เป็นศูนย์รวมการผลิตเครื่องประดับต่างๆ โดยในเขตนี้
จะมีลักษณะพิเศษคือ ผู้เช่าพื้นที่จะได้รับผลประโยชน์หลายประการ เช่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
ระบบสาธารณูปโภคที่ดี ระบบความปลอดภัย ที่พักอาศัยและการอำนวยความสะดวกด้านการขนส่ง
เป็นต้น
6. Jebel Ali Free Zone เป็นเขตที่ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดและเป็นศูนย์รวม
ใหญ่แห่งการค้าเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตภูมิภาค
21 โดยนางสาวชนนันท์ ศรีทองสุข นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 23
สำหรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ Dubai Technology, Electronic Commerce and
Media Free Zone นั้น เป็นเขตเศรษฐกิจที่ดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมวลชนต่างๆ ซึ่งได้รับการจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตาม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง Dubai Technology, Electronic Commerce and Media Free Zone Law No.1 of
2000
2. ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สำหรับพื้นที่ของเขต Dubai Technology, Electronic Commerce and Media
Free Zone นั้น จะมีประมาณ 37,000 ตารางเมตร ซึ่งภายในเขตจะมีทั้งพื้นที่ ในส่วนที่เป็นสำนักงานที่
เปิดให้ผู้ประกอบการเช่า และในส่วนที่เป็นพื้นที่ดินว่างเปล่า เพื่อให้ผู้ประกอบการ เข้าไปพัฒนาและ
ก่อตั้งองค์กรเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงด้วย โดยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงหรือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ดำเนินการในเขตฯนี้จะมุ่งเน้นกิจการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมวลชน และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้
Dubai เป็นศูนย์กลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งตะวันออกกลาง (Middle East)
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การบริหารจัดการ เขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้จัดตั้ง The Free Zone
Authority เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงประกอบด้วยประธานกรรมการ (Chairman) ผู้จัดการทั่วไป (Director general) และ
ส่วนงานบริหาร (Executive body) โดยประธานกรรมการ และผู้จัดการทั่วไปจะได้รับการแต่งตั้งจาก
เจ้าผู้ครองนครดูไบ (The Ruler of Dubai) ในการนี้ ประธานกรรมการ จะทำหน้าที่ในการกำกับดูแล
การดำเนินการ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมีอำนาจหน้าที่ ในการพิจารณาออกกฎและระเบียบเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการและบริหารจัดการในเขตฯ เพื่อให้เป็นไปตามที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนด รวมทั้งออกระเบียบ
พิเศษ เกี่ยวกับการคัดเลือก การแต่งตั้ง สิทธิและหน้าที่ของพนักงาน ที่จะเข้ามาทำงานในส่วนงานบริหาร
ของ Free Zone Authority ด้วย
The Free Zone Authority นั้นได้จัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่ในการ
กำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย และวิธีการปฏิบัติงานต่างๆ (ศึกษาวิจัยและเสนอความเห็นต่อรัฐบาลอัน
เกี่ยวกับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ให้ดูไบเป็นศูนย์กลางของเทคโนโลยีสารสนเทศ ธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ตลอดจนมีหน้าที่ ในการพิจารณาออกใบอนุญาตดำเนินงาน และให้
ความช่วยเหลือแก่องค์กรทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ที่เข้ามาดำเนินงานในเขตฯ ก่อตั้งองค์กรทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ไม่
ว่าจะเป็นองค์กรที่ Free Zone Authority ดำเนินการเอง หรือดำเนินงานร่วมกับองค์กรอื่นในเขตฯ การ
จัดโครงสร้างภายในต่างๆ การจัดให้ได้มา ซึ่งการบริการต่างๆ การอำนวยความสะดวกด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
การจัดเก็บอากรและค่าธรรมเนียมการให้บริการต่างๆ เป็นต้น
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 24
4. รายได้ขององค์กรบริหารจัดการ เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงไม่ได้กำหนด เรื่องที่มาของรายได้ของ Free Zone Authority ไว้อย่าง
ชัดเจน แต่ได้กำหนดให้อำนาจแก่ Free Zone Authority ในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากการ
ให้บริการต่างๆ ที่จัดหาให้แก่ผู้ดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ผู้ประกอบการ หรือนักลงทุนได้
5. การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่เป็นการประกาศกำหนดเขตครอบคลุม แนวเขตเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ที่ดินในเขตการ
เศรษฐกิจพิเศษ จึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดยในส่วนที่เป็นที่ดินของรัฐนั้น Free Zone
Authority จะมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ดินในเขตทั้งหมด
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษนั้น นอกจากผู้ดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและนักลงทุน
จะสามารถจดทะเบียน จัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงใหม่ (ไม่จำกัดจำนวน และไม่คำนึงถึงสัญชาติของผู้ถือหุ้น) ใน
รูปแบบของ Free Zone Establishment (FZT) หรือจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงสาขา หรือสำนักงานตัวแทนในเขต
FZ ได้แล้ว ผู้ดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และนักลงทุน ยังได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ผู้ดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง หรือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตฯสามารถนำผลิตภัณฑ์ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และการ
บริหารต่าง ๆ จากแหล่งอื่นเข้ามาในเขตฯได้ เว้นแต่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงหรือบริการดังกล่าว
เข้าข่ายเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ในแขนงต่างๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ถูก
ต่อต้านจากอาหรับ รวมทั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง บริการและผลิตภัณฑ์ที่ถูกห้ามนำเข้าโดย
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นๆ ของอาหรับด้วย
• ผลิตภัณฑ์ที่จัดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ผลิต หรือพัฒนาในเขตฯ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่สงวนไว้ หรือ
ใช้เป็นส่วนหนึ่ง ในการประกอบ รวมเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในเขตฯจะได้รับ
ยกเว้นภาษีศุลกากร และจะไม่ถูกเรียกเก็บภาษีอากร หรือค่าธรรมเนียมอื่น
เมื่อมีการส่งออก
• องค์กรทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง รวมทั้งพนักงานในองค์กร จะได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภท ซึ่ง
รวมถึงภาษีเงินได้ ที่เกิดจากรายได้ ที่ได้มาในการดำเนินงานในเขตฯ
• ได้รับการยกเว้น และผ่อนปรนจากการปฏิบัติ ตามระเบียบว่าด้วยการส่งมอบ
หรือการโอนเงินทุน เงินรายได้ เงินรางวัล ออกนอกประเทศเป็นเวลา 50 ปี
• สินทรัพย์ หรือเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จะได้รับความคุ้มครอง ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและจะไม่อยู่
ภายใต้มาตรการ อันถือเป็นการขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนิน
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตฯ
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 25
• การจ้างแรงงาน เป็นไปอย่างเสรี
• การดำเนินงานขององค์กรเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง หรือพนักงาน จะไม่อยู่ภายใต้บังคับของ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอื่นใดของรัฐดูไบ
7. เบ็ดเตล็ด
สำหรับข้อพิพาท หรือข้อโต้แย้งต่างๆ ที่เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตฯนั้น เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้ให้อำนาจ
แก่เจ้าผู้ครองนคร ในการจัดตั้งศาล หรือคณะอนุญาโตตุลาการเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณาข้อพิพาท
และข้อโต้แย้ง ที่เกิดจากการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ขององค์กรเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ภายในเขตฯได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าคู่กรณีใน
ข้อพิพาทดังกล่าวจะอยู่ในหรือนอกเขตฯก็ตาม
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 26
VI
Special Economic Zone in the Kaliningrad Region
สหพันธรัฐรัสเซีย22
1. ความเป็นมา
ในปี ค.ศ. 1996 นั้น Russian State Duma ได้ออกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง The Law on the
Special Economic zone in the Kaliningrad Region เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเพื่อกำหนดให้ใช้พื้นที่ในมณฑล
Kaliningrad เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งนี้ เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ ของรัสเซียโดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักลงทุนต่างชาติ เข้ามาลงทุนในตลาดของรัสเซียมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
2. ขนาดพื้นที่ และลักษณะทางกายภาพ ของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
The Federal Statute on the Special Economic zone in the Kaliningrad
Region ได้กำหนดให้จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในพื้นที่มณฑล Kaliningrad ทั้งหมด (ประมาณ
150,000 ตารางกิโลเมตร) แต่ทั้งนี้ พื้นที่ดังกล่าวจะไม่ครอบคลุม พื้นที่ในส่วนที่เป็นที่ของกองทัพหรือ
พื้นที่ที่ใช้ในการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทางทหาร และการป้องกันประเทศ ตลอดจนพื้นที่ในส่วนที่เป็นไหล่
ทวีป ที่มีการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกลั่นน้ำมัน และโครงการผลิตน้ำมัน และก๊าซของรัฐบาลด้วย
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
สำหรับการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษในมณฑล Kaliningrad นั้น รัฐบาลแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย ได้ทำข้อตกลง “Agreement on delimitating the matters of control and powers
between the bodies of state authority of the Russian Federation and the bodies of state
authority of the Kaliningrad Region” กับรัฐบาลของมณฑล Kaliningrad เพื่อกำหนดขอบอำนาจ
ในการบริหารจัดการเขตฯ การควบคุมการประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ภายในเขตฯของรัฐบาล ของมณฑล
Kaliningrad ไว้อย่างชัดเจน
ข้อตกลงดังกล่าวนี้ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลาง กับหน่วยงานของรัฐบาล
มณฑล Kaliningrad (the Bodies of state authority) ร่วมกันพิจารณา กำหนดหน้าที่ของหน่วยงาน
ของรัฐบาลมณฑล Kaliningrad ในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ และการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ต่างๆ ภายในเขตฯ เช่น การพิจารณาและออกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง อันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเขตฯ การกำหนด
มาตรการในการส่งผ่านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตฯ การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งศูนย์กลางทางการ
22 โดยนางสาวชนนันท์ ศรีทองสุข นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 27
ค้าและศูนย์กลางทางด้านการเงิน การกำหนดนโยบาย เกี่ยวกับพิกัดอัตราศุลกากร การดูแลทรัพย์สินของ
รัฐ การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย การพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ กับต่างประเทศ เป็นต้น
สำหรับการบริหารจัดการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัสเซียนั้น The Federal
Statute on the Special Economic zone in the Kaliningrad Region ได้กำหนดให้รัฐบาลของ
มณฑล Kaliningrad บริหารจัดการเขตฯร่วมกับ “The Administration of the Kaliningrad
Region” ซึ่งเป็นองค์กรเฉพาะ ที่ได้รับการจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าว เพื่อทำหน้าที่ในการบริหาร
จัดการเขตฯ และควบคุมการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ภายในเขตฯให้สอดคล้องและเป็นไปตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
แห่งสหพันธรัฐรัสเซีย และเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของมณฑล Kaliningrad นอกจากนี้ Administration ยังมีอำนาจ
ในการทำสัญญา กัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงักลงทุนรัสเซีย และนักลงทุนต่างชาติ ที่เข้ามาประกอบกิจการ ภายในเขตฯ เข้าร่วม
ประมูลในโครงการต่างๆ เป็นต้น
4. รายได้ขององค์กรบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
รายได้ของ Administration จะได้รับจากเงินงบประมาณของรัฐ โดยรัฐบาลแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซียจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (the Federal State
Programme for the Development of the Special Economic Zone) และจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีให้แก่มณฑล Kaliningrad เพื่อใช้ในการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและโครงการต่างๆ
5. การได้มาซึ่งที่ดิน เพื่อใช้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่เป็นการประกาศ กำหนดเขตครอบคลุมแนวเขตเดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ที่ดินในเขต
การเศรษฐกิจพิเศษ จึงมีทั้งที่ดินของรัฐและที่ดินของเอกชน โดยในส่วนที่เป็นที่ดินของรัฐนั้น
Administration จะมีอำนาจในการบริหารจัดการ ที่ดินในเขตทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้ใช้
ที่ดิน การทำสัญญาให้เช่าที่ดิน เป็นต้น
6. สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในเขตเศรษฐกิจพิเศษ จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ดังนี้
• การลงทุนและการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ จะได้รับความคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแห่งสหพันธรัฐ เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแห่งมณฑล Kaliningrad
ตลอดจนข้อตกลงระหว่างประเทศที่รัสเซียได้ทำไว้กับประเทศอื่น ๆ
• ผู้ประกอบการ สามารถเปิดสาขาของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงภายในเขตฯได้ โดยได้รับอนุญาต
จาก Administration
• การประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ไม่ต้องขอรับใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนด
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 28
• นักลงทุนจะได้รับสิทธิ ประโยชน์ทางด้านภาษีอากรและได้รับยกเว้นภาษีอากร
และค่าธรรมเนียมบางประการ
• ในการส่งผ่านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงผ่านเขตฯ จะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการดำเนิน
กระบวนการต่าง ๆ อันเกี่ยวกับการส่งผ่านซึ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
• เงินได้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ เป็นต้น
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 29
VII
Special Economic Zone Zakarpattya
สาธารณรัฐยูเครน23
1. ความเป็นมา
แต่เดิมนั้น สาธารณรัฐยูเครน เป็นส่วนหนึ่งของสหภาพโซเวียต (USSR) จนเมื่อมีการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง ภายในสหภาพโซเวียตในปี คศ. 1991 สาธารณรัฐยูเครน จึงได้แยกตัว
ออกเป็นรัฐอิสระ แต่รัฐบาลของยูเครนในปัจจุบัน ยังคงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด กับรัสเซียอยู่มาก ทั้งนี้
เนื่องจากสาธารณรัฐยูเครน ยังคงต้องอาศัยทรัพยากรต่างๆ จากรัสเซีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงาน
ในระหว่างอยู่ภายใต้การปกครอง ของสหภาพโซเวียตนั้น สาธารณรัฐยูเครนยึดแนวคิด
ของมาร์กซ์ มาใช้ในการปกครองประเทศ มีผลให้สาธารณรัฐยูเครน ไม่เปิดรับการลงทุนหรือการค้ากับ
ประเทศอื่นๆ ซึ่งอยู่นอกอิทธิพลของสหภาพโซเวียตมากนัก ต่อเมื่อสาธารณรัฐยูเครนได้แยกตัว
ออกเป็นประเทศอิสระ รัฐบาลของยูเครนจึงมีแนวคิดที่จะใช้การลงทุนทางตรง (FDI) จากต่างประเทศ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ แต่โดยที่เงื่อนไขสังคม เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และโครงสร้าง
พื้นฐาน ของสาธารณรัฐยูเครน ยังคงมีข้อจำกัด ที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุน จากต่างประเทศอยู่มาก และ
การเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขต่างๆ เหล่านี้ เพื่อให้เกิดบรรยากาศ การลงทุนที่เหมาะสม พร้อมกันทั่วประเทศ
จะต้องอาศัยเวลา และงบประมาณจำนวนมาก ทั้งยังเสี่ยง ต่อการต่อต้านจากกลุ่มอนุรักษ์นิยม
(Conservative)ที่อาจยังไม่เห็นด้วย กัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงโยบายเปิดเสรี (Economic Liberalisation) รัฐบาลของ
สาธารณรัฐยูเครนจึงเห็นว่า ในระยะแรกนั้น การเปลี่ยนแปลง ควรจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะส่วนของ
ประเทศ เพื่อที่รัฐบาลจะสามารถตรวจสอบ และควบคุมผลกระทบทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคมได้โดยง่าย
โดยอาจพัฒนาพื้นที่ดังกล่าว ในรูปแบบของเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีลักษณะการบริหารจัดการที่
แตกต่างจากพื้นที่อื่นๆ ภายในประเทศยูเครน พร้อมทั้งมีมาตรการเฉพาะต่างๆ ให้แก่ผู้ที่ลงทุนและ
ดำเนินธุรกรรมในเขตพื้นที่นั้นเพื่อสร้างสิ่งจูงใจและทดแทนข้อด้อยต่างๆ ของประเทศสาธารณรัฐ
ยูเครน
จากแนวคิดดังกล่าว ในปี คศ. 1998 รัฐบาลของสาธารณรัฐยูเครน ภายใต้การนำของ
ประธานาธิบดี Leonid D. Kuchma จึงได้เสนอเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่จะกำหนดให้พื้นที่ในเขตรัฐ
Transcarpathian ซึ่งอยู่ทางตะวันตกของเมืองหลวง Kiev เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) ที่มีรูปแบบ
การปกครองและการบริหารจัดการที่แตกต่างจากพื้นที่ทั่วไปภายในประเทศเป็นระยะเวลา 30 ปี โดย
23 โดยนายจินตพันธุ์ ทังสุบุตร นิติกร 5 ฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
สรุป Special Economic Zone Laws ของต่างประเทศ โดยฝ่ายพัฒนาเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (ธันวาคม 2546) 30
รัฐบาลของสาธารณรัฐยูเครน จะรับรอง (State Guarantee) ที่จะให้ความคุ้มครอง แก่สิทธิและทรัพย์สิน
ต่างๆ ของผู้ที่ลงทุน และประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตลอดระยะเวลา 30 ปี ในระยะแรกกลุ่ม
การเมืองบางฝ่าย ได้คัดค้านแนวความคิดของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าว แต่ในที่สุด Supreme Council of
Ukraine ก็ได้มีมติเห็นชอบกับร่างเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงดังกล่าวเมื่อวันที่ 22 มีนาคม คศ. 2001
2. ขนาดพื้นที่และลักษณะทางกายภาพของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้ง SEZ ปี 2001 ของสาธารณรัฐยูเครน กำหนดให้ตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Zakarpattya เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในรัฐ Transcarpathian โดยมีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 737,9 hectares พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ Kazapattya ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 2 เขตเมืองเดิม อันได้แก่ เขตเมือง Uzhhorod และเขต
เมือง Mukachevo ซึ่งเป็นเมืองการค้า ของสาธารณรัฐยูเครน และมีพรมแดนติดกับประเทศสโลวาเกีย
และประเทศฮังการี
3. การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดยที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya ตั้งอยู่ในเขตรัฐ Transcarpathian ซึ่งเป็นเขต
การปกครองของ Transcarpathian State Administration เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้ง SEZ ปี 2001 ของ
สาธารณรัฐยูเครน จึงกำหนดให้ Transcapthian State Administration และ Transcarpathian
Regional Council ยังคงบทบาท ในการควบคุมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya
แต่บทบาทของ State Administration และ Regional Council ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฉบัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงี้ เป็นบทบาทใน
ฐานะผู้บังคับการ ให้เป็นไปตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงทั่วไป ของสาธารณรัฐยูเครน โดยในการบังคับการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
นั้น จะต้องคำนึงถึงเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพิเศษ ที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya เป็นการ
เฉพาะด้วย
ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจัดตั้ง SEZ ปี 2001 นั้น การบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Zakarpattya นั้นจะเป็นภาระหน้าที่ของ Body of Economic Development (BED) ซึ่งจัดตั้งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงโดย
State Administrator มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายใต้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของสาธารณรัฐยูเครน BED โดยมีหน้าที่
หลัก ในการให้คำยินยอม และรับผิดชอบทำสัญญากำหนดรายละเอียด การดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่างๆ กัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงัก
ลงทุนทุกราย ที่จะเข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ Zakarpattya พร้อมทั้งกำกับดูแลการดำเนินการ
ให้เป็นไป ตามรายละเอียดในสัญญาดังกล่าวด้วย
นอกจากอำนาจหน้าที่ ในการให้คำยินยอมในการลงทุน และทำสัญญากัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงักลงทุนแล้ว
BED ยังคงมีอำนาจหน้าที่อื่นตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ดังต่อไปนี้

Last update : 15-07-2008 15:50

รายงานการวิจัย การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

รายงานการวิจัย การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓

พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการ
ฟื้นฟูกิจการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ การแก้ไขเพิ่มเติม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายในส่วนว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ นับเป็นก้าวแรกในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายให้มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้มากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกว่าเดิม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้
ว่า เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา บทบัญญัติ
ของการฟื้นฟูกิจการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงไทย © ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
รายงานการวิจัย
การแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
(การฟื้นฟูกิจการ)
บทนำ
พระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของการ
ฟื้นฟูกิจการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๑ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ การแก้ไขเพิ่มเติม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายในส่วนว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ นับเป็นก้าวแรกในการแก้ไขเพิ่มเติมหลักการของ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายให้มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือลูกหนี้มากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกว่าเดิม ด้วยเหตุดังกล่าว จึงอาจกล่าวได้
ว่า เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ยังอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนา บทบัญญัติ
ของการฟื้นฟูกิจการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงไทย จึงยังอาจจะต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของหลักการอีกหลาย
ประการ นอกจากการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่มีลักษณะเป็นเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจำกัดและเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมหาชนจำกัด เช่นใน
ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม จากการบังคับใช้ของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการที่ผ่านมา ยังมี
ข้อขัดข้องในทางปฏิบัติอยู่หลายประการ การแก้ไขเพิ่มเติมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการเพื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องดังกล่าว จึงอาจดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
๑. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ
๑.๑ สภาพปัญหา
ปัจจุบัน เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการกำหนดให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถยื่นคำร้อง
ขอฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ โดยอาศัยหลักเกณฑ์ประการสำคัญคือ การที่ลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
เช่นเดียวกับเกณฑ์การฟ้องคดีล้มละลาย ซึ่งถ้อยคำดังกล่าวไม่มีคำนิยามในพระราชบัญญัติฯ แต่ศาลได้
ให้ให้ความหมายของคำว่า “หนี้สินล้นพ้นตัว” หมายความว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอชำระหนี้ ซึ่งจาก
นิยามดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาในทางการพิสูจน์ในศาล การเข้าสู่กระบวนการล้มละลายที่ผ่านมาจึงเป็น
กระบวนการต่อสู้ในทางคดีซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของ คู่ความอย่างมาก เมื่อ
เกณฑ์ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นเกณฑ์ในทำนองเดียวกับการฟ้องคดีล้มละลาย การเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการบางครั้งจึงมีลักษณะเป็นการต่อสู้คดีค่อนข้างสูง ซึ่งนอกจากจะใช้ระยะเวลาและ
เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากแล้ว ยังทำให้การเข้าไปเยียวยากิจการของลูกหนี้ด้วยการฟื้นฟูกิจการเป็นไป
โดยล่าช้าและก่อให้เกิดผลเสียต่อกิจการของลูกหนี้ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์แก่ ฝ่ายใดเลย จึงน่าจะมีการแก้ไข
ในประเด็นต่าง ๆ เพื่อให้การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเป็นไปในลักษณะที่เป็นภาวะวิสัย(objective)
มากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และมีลักษณะเป็นกระบวนการคุ้มครองกิจการของลูกหนี้มากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

๑.๒ แนวทางการแก้ไข
จากปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการดังกล่าว จึงน่าจะมีการแก้ไข
ในบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการ ดังต่อไปนี้
๑.๒.๑ การกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้คุณสมบัติของลูกหนี้ที่จะเข้าสู่
กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีความชัดเจนมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ลดปัญหาข้อถกเถียงในเชิงคดีในศาลอันจะช่วยให้เจ้าหนี้
และลูกหนี้มีความมั่นใจมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าเมื่อร้องขอต่อศาลแล้ว ศาลจะมีคำสั่งรับคำร้องขอและสั่งให้ฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้หรือไม่ ซึ่งจะทำให้การร้องขอเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ มีลักษณะที่คาดหมายได้
(Predictability) การจะจัดทำให้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฟื้นฟูกิจการมีลักษณะดังกล่าวได้ จำเป็นต้องกำหนดให้
คุณสมบัติของลูกหนี้มีลักษณะเป็นภาวะวิสัย (Objective) มากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จึงเห็นควรให้มีการแก้ไขเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงโดย
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของลูกหนี้จาก “หนี้สินล้นพ้นตัว” มาเป็นลูกหนี้ที่ “อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้
ได้” เพื่อเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเดิมเกี่ยวกับคุณสมบัติของลูกหนี้เสีย แล้วกำหนดสถานะของลูกหนี้
ที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงถือว่า “อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้” อันจะทำให้คุณสมบัติของลูกหนี้มีความชัดเจน
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง นอกจากนั้น ยังเห็นสมควรให้ตัดดุลพินิจของศาลในส่วนของคุณสมบัติของลูกหนี้ที่กำหนดว่าจะต้อง
“มีเหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ” ของลูกหนี้ออก เพื่อให้การกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้ลด
น้อยลงและเป็นภาวะวิสัยมากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เนื่องจากเห็นว่า การเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเป็นเรื่องของกิจการของลูกหนี้
และการร้องขอฟื้นฟูกิจการเท่ากับเป็นการเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ได้เข้ามาคอยกำกับดูแลการทำงานของ
ลูกหนี้ได้อยู่แล้ว “เหตุอันสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ” จึงควรจะมอบหมายให้เป็นดุลพินิจของ
เจ้าหนี้ในการพิจารณาแผนของลูกหนี้เสีย โดยที่ศาลไม่ควรใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวตัดโอกาสในการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้เสียตั้งแต่ต้น นอกจากการกำหนดให้คุณสมบัติของลูกหนี้เป็นภาวะวิสัยมากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแล้ว
เพื่อให้กระบวนการเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการเป็นเรื่องที่ลูกหนี้ต้องคิดให้รอบคอบ และเมื่อเข้าสู่กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการแล้ว จะต้องดำเนินการด้วยความตั้งมั่นที่จะให้แผนฟื้นฟูกิจการผ่านความเห็นชอบจากเจ้าหนี้
ให้ได้จึงควรที่จะมีการกำหนดช่วงระยะเวลาห้ามเข้าสู่กระบวนการไว้ ซึ่งนอกจากจะมีผลให้ลูกหนี้ต้องมี
ความมุ่งมั่นในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ยังเป็นการคุ้มครองกิจการของลูกหนี้มิให้ได้รับผลกระทบ
จากการร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการหลายครั้งในช่วงระยะเวลาใกล้กันอีกด้วยจากแนวทางการแก้ไขดังกล่าว
จึงสมควรให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ ในมาตราต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้คนเดียวหรือหลาย
คนรวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็
ตามบุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้”
“มาตรา ๙๐/๓ ทวิ ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ให้ถือว่าลูกหนี้อยู่ในฐานะที่ไม่สามารถ
ชำระหนี้ได้ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สินลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด เมื่อได้รับหนังสือทวงถาม
จากเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอให้ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และระบุไว้ใน
หนังสือด้วยว่าถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด เจ้าหนี้จะดำเนินการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าด้วยล้มละลาย
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตามคำพิพากษา หรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดีแก่ลูกหนี้แล้ว ไม่มี
ทรัพย์สินพอชำระหนี้ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้
ผิดนัดหรืออาจจะผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ”
“มาตรา ๙๐/๕ เพิ่มเติม (๓) ดังนี้
(๓) ศาลได้เคยมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือยกเลิกการฟื้นฟู
กิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ก่อนยื่นคำร้องขอ
๑.๒ กำหนดให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีลักษณะเป็นการคุ้มครองกิจการของลูกหนี้ ในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน เมื่อมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการไม่ว่าจะยื่นโดยลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ ศาลจะมีอำนาจงดการไต่
สวนคำร้องขอต่อเมื่อไม่มีผู้คัดค้านเท่านั้น ซึ่งทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการขาดลักษณะที่เป็นการ
คุ้มครองการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หรือ Relief Order เพราะแม้ลูกหนี้จะเป็นผู้แสดงฐานะของตนเอง
ต่อศาลว่าตนไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติอีกต่อไป และประสงค์จะให้มีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้
เพื่อฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศาลก็ไม่สามารถเปิดโอกาสให้ลูกหนี้กระทำการเช่นว่านั้นทันที จะต้องรอ
เสียก่อนว่ามีผู้คัดค้านหรือไม่ ซึ่งจะทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้มีลักษณะพิพาท (Controversy)
มากเกินกว่าจะเป็นกระบวนการเพื่อคุ้มครอง จึงเห็นควรให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพื่อให้ลูกหนี้
สามารถเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู กิจการได้ง่ายกว่าเพราะลูกหนี้เป็นผู้แสดงตัวเอง นอกจากนี้ ยังเป็นการ
เพิ่มอำนาจต่อรองให้แก่ลูกหนี้ในการที่จะเจรจากับเจ้าหนี้ เพราะหากเจ้าหนี้ร่วมมือกับลูกหนี้ในการ
ร้องขอการฟื้นฟูกิจการ ก็จะทำให้การร้องขอฟื้นฟูกิจการทำได้ง่ายเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และก่อให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างเจ้าหนี้และลูกหนี้
ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงควรแก้ไขพระราชบัญญัติล้มละลายฯ ในมาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านคำร้องขอ ศาลมีอำนาจงดการไต่
สวนและมีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยทันที”
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
(๑) เนื่องจากการกำหนดคุณสมบัติในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ ยึดโยงอยู่กับการกำหนด
คุณสมบัติในกระบวนการล้มละลาย หากมีการแก้ไขคุณสมบัติในกระบวนการฟื้นฟูกิจการแล้ว ควรจะมี
การแก้ไขคุณสมบัติในกระบวนการล้มละลายให้สอดคล้องกันด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้ว จะทำให้กระบวนการ
ฟื้นฟูกิจการขาดลักษณะสำคัญที่เชื่อมโยงกับกระบวนการล้มละลายออกไป เพราะกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
คือทางเลือกของการหลีกเลี่ยงไม่ให้กิจการของลูกหนี้ล้มละลาย ในขณะเดียวกันเมื่อกระบวนการฟื้นฟูกิจการ
เป็นทางเลือก การนำกิจการของตนเองเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการก็ต้องหมายความว่าลูกหนี้และเจ้าหนี้
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

มั่นใจที่จะดำเนินกิจการต่อไปได้ หากการฟื้นฟูไม่สำเร็จและลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะดำเนินกิจการต่อไป
ลูกหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการล้มละลายทันที ซึ่งจะทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการมีลักษณะเป็นโอกาสครั้ง
สุดท้าย หรือ Last Resort /Second chance ของลูกหนี้ ดังนั้น หากไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของลูกหนี้
ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและกระบวนการล้มละลายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันแล้ว ก็อาจทำให้ขาด
ความเชื่อมโยงและสูญเสียลักษณะสำคัญของกระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
(๒) การแก้ไขให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการให้รวดเร็วเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เป็นกระบวนการคุ้มครองกิจการ
ของลูกหนี้ ซึ่งแม้จะมีการแก้ไขบทบัญญัติตามที่เสนอแล้ว แต่ยังขาดเครื่องมืออีกหลายประการที่จะช่วย
ให้กิจการของลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถรักษามูลค่ากิจการของลูกหนี้
ให้มากที่สุด ดังนั้น เพื่อขจัดปัญหาในกรณีที่ลูกหนี้ไม่ยินยอมเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ อันจะทำให้
มีการต่อสู้คดีและระยะเวลาในการเข้าฟื้นฟูกิจการล่าช้ากว่าเดิม จำเป็นต้องมีการสร้างเครื่องมืออื่น ๆ
ให้แก่ลูกหนี้เพื่อคานอำนาจของลูกหนี้ในการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการด้วย เช่นการปรับปรุงระบบการ
บังคับชำระหนี้ ให้เจ้าหนี้สามารถชำระหนี้ได้รวดเร็วเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ซึ่งหากลูกหนี้ไม่อยู่ในฐานะที่จะชำระหนี้ได้
การบังคับชำระหนี้ที่รวดเร็วจะเป็นเครื่องมือบังคับให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการเสียแต่เนิ่น ๆ
ในขณะเดียวกัน กระบวนการล้มละลายที่ชัดเจน สอดคล้อง และมีข้อโต้แย้งน้อยลง จะเป็นเครื่องมือ
ที่สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการทันทีที่มีปัญหา แทนที่จะเป็นการต่อสู้
ที่ใช้เวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อฝ่ายใดเลย
(๓) การจำกัดสิทธิในการบังคับชำระหนี้ของลูกหนี้ คณะผู้วิจัยมีแนวความคิดแบ่งเป็น ๒ แนว คือ
แนวคิดที่ ๑ เห็นควรให้ข้อจำกัดสิทธิครอบคลุมไปถึงผู้ค้ำประกันด้วย เพราะผู้ค้ำประกันมักจะเป็นผู้บริหาร
ของลูกหนี้ หากไม่มีข้อจำกัดสิทธิ ผู้บริหารของลูกหนี้จะถูกบังคับชำระหนี้ก่อน ซึ่งจะทำให้สูญเสียสิทธิ
ในการได้รับชำระหนี้คืนจากลูกหนี้ได้ และยังทำให้ผู้ค้ำประกันซึ่งเป็นผู้บริหารของลูกหนี้เกิดความ
กังวลใจและไม่สามารถทุ่มเทความสามารถทั้งหมดเพื่อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ เพราะต้องกังวล
และเสียเวลาในการต่อสู้คดีกับเจ้าหนี้ที่จะบังคับชำระหนี้แนวคิดที่ ๒ เห็นว่าข้อจำกัดสิทธิเป็นการหยุด
การบังคับชำระหนี้เฉพาะแต่ลูกหนี้เท่านั้น ไม่ควรจะครอบคลุมไปถึงผู้ค้ำประกัน เพราะการแก้ไข
ข้อจำกัดสิทธิดังกล่าวจะทำให้กลายเป็นประเด็นที่สร้างแรงจูงใจให้แก่เจ้าหนี้ในอันที่จะปฏิเสธมิให้ลูกหนี้
เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับผู้ค้ำประกันโดยมิให้เกิดผลกระทบ ดังกล่าว ควรที่จะ
แก้ไขบทบัญญัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกัน โดยหากเห็นว่า ผู้ค้ำประกันอาจเสียสิทธิหากชำระหนี้
ให้แก่เจ้าหนี้เมื่อถูกบังคับชำระหนี้ สมควรที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องการขอรับชำระหนี้ของผู้ค้ำ
ประกันในมาตรา ๑๐๑ ให้ชัดเจน โดยอาจกำหนดให้ผู้ค้ำประกันได้รับช่วงสิทธิในคำขอรับชำระหนี้ของ
เจ้าหนี้ตามจำนวนที่ตนได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว ตามหลักการรับช่วงสิทธิของผู้ค้ำประกันที่
กำหนดไว้ในประมวลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแพ่งและพาณิชย์
นอกจากนั้นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา ๑๐๑ ที่จะช่วยให้ ผู้ค้ำประกันลด
ความกังวลที่จะถูกบังคับชำระหนี้ก่อนแล้ว อาจมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติให้สิทธิผู้ค้ำประกันที่เป็นผู้บริหาร
ของลูกหนี้สามารถเสนอแผนการชำระหนี้ของตนไปพร้อมกับแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อ
เปิดโอกาสให้ค้ำประกันซึ่งเป็น ผู้บริหารของลูกหนี้ได้เสนอแผนปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของตนไปพร้อม
กับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารของลูกหนี้หลุดพ้นจากความรับ
ผิดตามภาระค้ำประกันได้หากสามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ได้ และยังช่วยลดความกังวล
หรือการสูญเสียความสามารถในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพราะถูกบังคับชำระหนี้ได้อีกทางหนึ่งด้วย
นอกจากนั้นแล้ว ยังอาจเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะผลักดันให้ผู้บริหารของลูกหนี้เจรจาปรับโครงสร้าง
หนี้ให้แก่ลูกหนี้ให้ได้ดีที่สุดเพราะมีผลกระทบต่อภาระหนี้ของตนเอง อันจะทำให้เกิดผลประโยชน์แก่
กิจการของลูกหนี้และต่อการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ในภาพรวมอีกด้วย ซึ่งการเพิ่มเติม
บทบัญญัติดังกล่าวจะต้องมีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนต่อไป การแก้ไขข้อจำกัดสิทธิให้ครอบคลุมไป
ถึงผู้ค้ำประกันอาจกลายเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหนี้ปฏิเสธที่จะให้ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการได้
๑.๓ สรุปบทบัญญัติที่เสนอให้มีการแก้ไข
“มาตรา ๙๐/๓ เมื่อลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้ คนเดียวหรือหลายคน
รวมกันเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าสิบล้านบาท ไม่ว่าหนี้นั้นจะถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือในอนาคตก็ตาม
บุคคลตามมาตรา ๙๐/๔ อาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มีการฟื้นฟูกิจการได้”
“มาตรา ๙๐/๓ ทวิ ถ้ามีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ให้ถือว่าลูกหนี้อยู่
ในฐานะที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้
(๑) ลูกหนี้มีทรัพย์สินไม่พอกับหนี้สิน
(๒) ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ภายในกำหนด เมื่อได้รับหนังสือทวงถามจากเจ้าหนี้ผู้ยื่นคำร้องขอให้
ชำระหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ ภายในเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และระบุไว้ในหนังสือด้วยว่าถ้าลูกหนี้ไม่
ชำระหนี้ภายในกำหนด เจ้าหนี้จะดำเนินการตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงว่าด้วยล้มละลาย
(๓) ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่จะพึงบังคับคดีได้ตามคำพิพากษา หรือเจ้าหนี้ร้องขอบังคับคดีแก่
ลูกหนี้แล้ว ไม่มีทรัพย์สินพอชำระหนี้
(๔) ลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้รายใดรายหนึ่ง และมีพฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ผิด
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

นัด หรืออาจจะผิดนัดชำระหนี้เจ้าหนี้รายอื่น ๆ”
“มาตรา ๙๐/๕ เพิ่มเติม (๓) ดังนี้
(๓) ศาลได้เคยมีคำสั่งให้ยกคำร้องขอให้ฟื้นฟูกิจการ ยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ หรือ
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน ก่อนยื่นคำร้องขอ”
“มาตรา ๙๐/๑๐ วรรคสอง
ในกรณีที่ลูกหนี้เป็นผู้ยื่นคำร้องขอ หรือในกรณีที่ไม่มีผู้คัดค้านคำร้องขอ ศาลมีอำนาจงดการไต่สวนและมี
คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการได้โดยทันที”
๒. การทำแผนและผู้ทำแผน
๒.๑ สภาพปัญหา
เมื่อศาลได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้แล้ว ขั้นตอนต่อไปเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้มีการทำ
แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ โดยผู้รับผิดชอบในการทำแผนคือผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาล ผู้ทำ
แผนมีเวลาในการจัดทำแผนทั้งสิ้น ๓ เดือน โดยอาจขอขยายได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๑ เดือน
จึงอาจกล่าวโดยสรุปว่าผู้ทำแผนมีระยะเวลาในการทำแผนทั้งสิ้นไม่เกิน ๕ เดือน ในการแต่งตั้งผู้ทำแผน
ทั้งฝ่ายเจ้าหนี้และฝ่ายลูกหนี้มีโอกาสเสนอชื่อผู้ทำแผนได้ทั้งสองฝ่าย โดยในการลงคะแนนเลือกผู้ทำแผน
คะแนนที่จะเลือกผู้ทำแผนจากฝ่ายของลูกหนี้จะมีจำนวนน้อยกว่า ซึ่งจะช่วยให้ฝ่ายลูกหนี้มีโอกาสได้รับ
เลือกให้เป็นผู้ทำแผนมากกว่า แต่อย่างไรก็ตาม ในบทบัญญัติของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงยังมีบทบัญญัติให้อำนาจแก่
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้ทำแผนได้ ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการเสนอ
ชื่อผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนได้ หากมีการกำหนด คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งตามกฎกระทรวง
ในภายหลัง
ปัญหาที่เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในทางปฏิบัติก็คือ เมื่อศาลมีคำสั่งตั้งผู้ทำแผนแล้วผู้ทำแผนจะเป็นผู้มีอำนาจ
ในการจัดการเกี่ยวกับกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแม้ผู้ทำแผนจะมีอำนาจใน
กิจการของลูกหนี้เพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่เกินกว่า ๕ เดือน และแม้จะมีข้อจำกัดสิทธิในการดำเนิน
กิจการของลูกหนี้ตามมาตรา ๙๐/๑๒ (๙) ก็ตาม ก็มักจะพบปัญหาอยู่เสมอว่า ในบางครั้งผู้ทำแผนกระทำ
การโดยไม่ชอบหรืออาจไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการบริหารหรือทำแผนฟื้นฟูกิจการของ
ลูกหนี้ แต่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงมิได้กำหนดกระบวนการให้มีการถอดถอนหรือเปลี่ยนแปลงผู้ทำแผน หรือกำหนดให้
ผู้ทำแผนต้องรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ของตนเองมากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแต่อย่างใด การเปลี่ยนแปลงผู้ทำแผน
จะต้องรอจนกว่าผู้ทำแผนจะนำเสนอแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้และเจ้าหนี้ไม่เห็นชอบด้วย จึงจะมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้ทำแผนคนใหม่ได้ ในขณะที่การฟ้องร้องผู้ทำแผนจะกระทำได้ก็เพียงตามที่ประมวล
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแพ่งและพาณิชย์กำหนดไว้นอกจากปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ทำแผนแล้ว ยังพบปัญหา
อยู่เสมอว่า ค่าใช้จ่ายในการทำแผนของผู้ทำแผนมีจำนวนค่อนข้างสูง เป็นเหตุให้เจ้าหนี้และลูกหนี้
ขาดความไว้วางใจกันในการเสนอตัวผู้ทำแผน นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายที่มีจำนวนสูงโดยเจ้าหนี้และ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ลูกหนี้ไม่เคยรับทราบมาก่อน ก่อให้เกิดคดีความโต้เถียงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนจำนวนมาก
ซึ่งทำให้ศาลต้องเข้ามาแทรกแซงกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนอยู่เนือง ๆ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้
การกำหนดค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนมีความแตกต่างกันอย่างมากในคดีแต่ละคดี เพราะกลายเป็นดุลพินิจ
ของศาลที่จะกำหนดค่าทำแผนตามที่ศาลเห็นสมควร อันมีผลกระทบต่อความมั่นใจของผู้ทำแผนที่จะเข้ามา
เป็นผู้ทำแผนของลูกหนี้ โดยในบางครั้งในทางปฏิบัติ ผู้ทำแผนถึงกับขอให้ผู้เสนอชื่อตนเป็นผู้ทำแผนต้อง
วางมัดจำหรือหลักประกันค่าทำแผนให้แก่ตน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาในการหาตัวผู้ทำแผน และอาจกระทบต่อ
การพัฒนาวิชาชีพของผู้ทำแผนในประเทศก็ได้
๑. แนวทางการแก้ไข
เพื่อแก้ไขปัญหาในแง่มุมต่าง ๆ ของการทำแผนและผู้ทำแผน จึงน่าที่จะมีการแก้ไข
บทบัญญัติเกี่ยวกับการทำแผนและผู้ทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยมีหลักการดังต่อไปนี้
๒.๒.๑ แก้ไขเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้บริหารของลูกหนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
ผู้บริหารของลูกหนี้มีโอกาสเป็นผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนได้โดยไม่ติดเงื่อนไขข้อห้ามใด ๆ ตาม
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จึงควรกำหนดยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติเรื่องคุณสมบัติและการจดทะเบียนผู้ทำแผนและ
ผู้บริหารแผนมาใช้บังคับแก่ผู้บริหารของลูกหนี้ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้บริหารของลูกหนี้มีโอกาสเป็นผู้ทำแผน
หรือผู้บริหารแผนได้ หากมีคะแนนในการลงมติเพียงพอตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
จากหลักการดังกล่าว จึงควรจะมีการแก้ไขมาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง ดังนี้
“มาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง
ความในวรรคก่อน มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน”
๒.๒.๒. กำหนดให้มีการเปิดเผยบัญชีอัตราค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนและกำหนดให้มีการ
ควบคุมตรวจสอบโดยศาล แม้ค่าใช้จ่ายในการทำแผนที่ผ่านมาในหลายคดีจะมีจำนวนค่อนข้างสูง แต่การ
ควบคุมค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนยังควรให้ความสำคัญกับระบบตลาดเช่นเดิม เพราะจะทำให้เกิดการแข่งขัน
และเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงหรือวิชาชีพเกี่ยวกับการจัดทำแผนฟื้นฟู
กิจการ ซึ่งมีลักษณะเป็นหน่วยกู้ภัย (Rescuer) กับเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ประสบปัญหาในการดำเนินกิจการ แต่เพื่อให้
กลไกตลาดในการกำหนดราคาเหล่านี้ ได้รับการควบคุมจากองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้แต่ละราย จึงควรเพิ่มการควบคุมและกำกับค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนให้มีมากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกว่าเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
ปัจจุบัน โดยควรกำหนดบังคับให้ผู้ทำแผนต้องเปิดเผยอัตราค่าจ้างของตนและผู้ที่ตนประสงค์จะว่าจ้างก่อน
ได้รับเลือกเป็นผู้ทำแผน เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ได้ใช้เป็นฐานเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในการลงมติเลือกผู้ทำแผนรายใดราย
หนึ่งเสียตั้งแต่ต้น
นอกจากประโยชน์ในการให้เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแก่เจ้าหนี้แล้ว บัญชีอัตราค่าใช้จ่ายที่นำเสนอก่อน
เข้ารับหน้าที่เป็นผู้ทำแผนนั้น ยังช่วยในการควบคุมมิให้ผู้ทำแผนเบิกจ่ายค่าทำแผนเกินกว่าอัตราดังกล่าว
ด้วย โดยการควบคุมดังกล่าวจะเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในทั้งสองทาง ทั้งในช่วงก่อนระยะเวลาที่แผนผ่านความเห็นชอบ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

จากเจ้าหนี้ และหลังจากแผนผ่านความเห็นชอบแล้ว โดยในช่วงก่อนระยะเวลาที่แผนผ่านความ
เห็นชอบการเบิกจ่ายค่าทำแผนจะกำหนดให้ต้องร้องขอต่อศาลเสียก่อน ซึ่งอาจกำหนดให้การเบิกจ่ายค่า
ทำแผนระหว่างกาลเช่นว่านี้ ต้องอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลให้อำนาจศาลที่จะควบคุมมิให้การ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเกินกว่าอัตราที่ผู้ทำแผนเคยเสนอ หรือเกินกว่าผู้มีวิชาชีพจะเรียกเอาค่าจ้างในการนั้น
ในส่วนของการควบคุมการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการทำแผนที่มิได้ขอเบิกจ่ายระหว่าง
กาลจากศาล ผู้ทำแผนจะกระทำได้ก็แต่โดยกำหนดให้มีการชำระตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งผู้ทำแผน
จะต้องระบุรายละเอียดลงไปในแผนด้วย ซึ่งจะช่วยให้เจ้าหนี้ได้มีโอกาสเป็นผู้พิจารณาว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ทำ
แผนกำหนดให้มีการจ่ายตามแผนมีจำนวนตามบัญชีที่ได้เสนอมาหรือไม่
จากหลักการดังกล่าว จึงควรมีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙๐/๕ (๕) หนังสือยินยอมของผู้ทำแผน และบัญชีแสดงอัตราค่าใช้จ่ายของ
ผู้ทำแผน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ผู้ทำแผนประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำแผน”
“มาตรา ๙๐/๙ วรรคสาม
ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน ใน
กรณีที่เป็นการคัดค้านผู้ทำแผน ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วยหรือไม่ก็ได้
การเสนอชื่อผู้ทำแผนต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำแผน และบัญชีแสดง
อัตราค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำ
แผนด้วย”
“มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคเจ็ด (วรรคสุดท้าย)
การเสนอชื่อผู้ทำแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเสนอหนังสือยินยอมของแสดงผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำ
แผนด้วย ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องหรือแถลงถึงอัตราค่าใช้จ่ายของตน ตลอดจนบุคคล
อื่นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำแผน”
“มาตรา ๙๐/๒๕ จัตวา ก่อนเจ้าหนี้จะมีมติยอมรับแผน ผู้ทำแผนอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มี
คำสั่งอนุญาตให้จ่ายค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ได้เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอจน
เป็นที่พอใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจากการทำแผนแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ทำแผนจ่ายค่าทำ
แผนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ค่าใช้จ่ายรายการใด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตรา
ที่แสดงไว้ในบัญชีแสดงอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้ทำแผนเคยเสนอ หรืออัตราที่ผู้มีวิชาชีพจะได้รับในการงาน
เช่นเดียวกัน มีจำนวนสูงกว่าอัตราเช่นว่านั้นเป็นจำนวนมากโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ศาลอาจลดจ่าย
ค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าวลงไม่น้อยกว่าอัตราที่แสดงในบัญชีหรืออัตราที่ผู้มีวิชาชีพจะได้รับค่าใช้จ่ายของ
ผู้ทำแผนตามมาตรานี้ ให้หมายรวมถึงค่าจ้างที่ผู้ทำแผนจ่ายให้แก่บุคคลอื่นที่ผู้ทำแผนว่าจ้างเพื่อ
ช่วยเหลือในการทำแผนด้วย”
๒.๒.๓. เพิ่มอำนาจถอดถอนผู้ทำแผนและอำนาจในการฟ้องคดีแทนลูกหนี้แก่เจ้าหนี้
และผู้ถือหุ้น ภายใต้ระบบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงปัจจุบัน เมื่อได้รับการแต่งตั้งแล้ว ผู้ทำแผนจะยังคงเป็นผู้ทำแผน
ตลอดไปจนกว่าจะทำแผนเสร็จและได้นำเสนอแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้แล้ว การพ้นจากความเป็นผู้ทำ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

แผนจะเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่อเมื่อเจ้าหนี้ได้ลงมติในแผนเสร็จสิ้นแล้ว จึงอาจกล่าวได้ว่า ระบบตรวจสอบการ
ทำงานของผู้ทำแผนจะเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเมื่อมีการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน และการตรวจสอบคงจำกัดอยู่
เพียงการพิจารณาแผนว่าที่ประชุมเจ้าหนี้สมควรจะยอมรับแผนหรือไม่ ระบบการตรวจสอบดังกล่าว
จึงมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของผู้ทำแผนขณะอยู่ระหว่างการทำแผนน้อยมาก จึงควรที่จะเพิ่ม
บทบัญญัติในการควบคุมผู้ทำแผนมากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง โดยเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วน
ได้เสียโดยตรงสามารถร้องขอให้มีการลงมติเลือกผู้ทำแผนคนใหม่ได้ตลอดเวลา
ในกรณีที่พบว่าผู้ทำแผนทำความเสียหายให้แก่ลูกหนี้ ควรมีบทบัญญัติให้อำนาจเจ้าหนี้
หรือผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกค่าเสียหายแทนลูกหนี้ เพราะในขณะที่ความเสียหายเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ผู้ที่มีอำนาจจัด
กิจการแทนลูกหนี้ก็คือผู้ทำแผน สภาพดังกล่าวก่อให้เกิดภาวะแห่งผลประโยชน์ได้เสียขัดกัน (conflict of
interest) จึงแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ทำแผนในฐานะลูกหนี้จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากตนเองเพื่อรักษา
ผลประโยชน์ให้แก่ลูกหนี้ การให้อำนาจแก่เจ้าหนี้หรือผู้ถือหุ้นที่จะฟ้องร้องคดีแทนลูกหนี้เพื่อเรียก
ค่าเสียหายจากการกระทำผิดของผู้ทำแผนจะเป็นมาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยควบคุมให้ผู้ทำแผนจัด
กิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้อย่างระมัดระวังมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ซึ่งมีจำนวนหนี้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ของลูกหนี้อาจยื่นคำขอพร้อมแสดงเหตุผลต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อ
พิจารณาตั้งผู้ทำแผนคนใหม่ได้เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำขอเช่นว่านั้นแล้ว หรือเมื่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาตั้งผู้ทำ
แผนคนใหม่โดยเร็ว โดยให้ผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นำบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้
บังคับโดยอนุโลมการที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติแต่งตั้งผู้ทำแผนคนใหม่ ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาใน
การดำเนินการเพื่อให้แผนได้รับความเห็นชอบจากศาล”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ตรี ในกรณีที่ผู้ทำแผนต้องรับผิดใด ๆ ในทางแพ่งต่อลูกหนี้ เจ้าหนี้
รายใดรายหนึ่งหรือผู้ถือหุ้นของลูกหนี้อาจฟ้องคดีต่อผู้ทำแผนแทนลูกหนี้ก็ได้ถ้าลูกหนี้ได้รับสิทธิหรือ
ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งจากการฟ้องคดีแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกหนี้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดี
แทนได้ชำระไปในการดำเนินคดี แต่ทั้งนี้ มิให้เกินกว่ามูลค่าของสิทธิหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา”
ข้อสังเกตเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไข
(๑) ระบบการตั้งผู้ทำแผน รายงานการวิจัยฉบัเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงี้มิได้นำเสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการตั้งผู้ทำแผน
แม้จะมีข้อเรียกร้องให้เพิ่มโอกาสในการเป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผนของผู้บริหารของลูกหนี้ก็ตาม เหตุ
ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะดังที่ได้กล่าวไว้แล้วว่า ตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงปัจจุบัน ระบบการตรวจสอบการทำงานของ
ผู้ทำแผนแทบจะไม่มีเลย การควบคุมตรวจสอบผู้ทำแผนคงมีแต่โดยวิธีการให้เจ้าหนี้เข้ามามีส่วนร่วม
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๐
ในการแต่งตั้ง โดยการลงมติเลือกผู้ทำแผนเท่านั้น ด้วยวิธีการให้เจ้าหนี้ได้มีโอกาสตรวจสอบคุณสมบัติ
และเป็นผู้ลงมติเลือกผู้ทำแผน จึงเท่ากับว่าเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้เปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ได้มีการตรวจสอบผู้ทำแผน
โดยเป็นผู้คัดเลือกผู้ทำแผนเสียก่อนได้รับการแต่งตั้ง แม้ข้อเสนอในรายงานวิจัยจะเพิ่มเติม
มาตรการตรวจสอบการทำงานของผู้ทำแผนมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง แต่การควบคุมดังกล่าวยังคงเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเจ้าหนี้แต่ละรายหรือผู้ถือหุ้นแต่ละรายไป โดยไม่มีลักษณะการตรวจสอบที่เป็นระบบหรือ
การถ่วงดุลการใช้อำนาจในการจัดกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อนมากกว่า
เมื่อการควบคุมตรวจสอบผู้ทำแผนและผู้บริหารแผน ยังเป็นมาตรการควบคุมที่จำกัดและเป็นภาระแก่
เจ้าหนี้และผู้ถือหุ้นมากเกินไป จึงไม่ควรที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการแต่งตั้งผู้ทำแผนเพราะจะเป็น
การลดอำนาจเจ้าหนี้และลูกหนี้ในการควบคุมตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ทำแผนมากเกินไป ซึ่งในส่วนนี้
คณะวิจัยมีความเห็นว่า หากระบบการตรวจสอบทางบัญชีและการควบคุมด้วยระบบวิธีการต่าง ๆ ใน
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้พัฒนาไประดับหนึ่งแล้ว การเปลี่ยนแปลงวิธีการตั้งผู้ทำแผนและผู้บริหารแผนโดยเพิ่มโอกาส
ให้แก่ผู้บริหารของลูกหนี้ อาจเป็นข้อที่จะหยิบยกเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพิจารณาในโอกาสต่อไป
(๒) การกำหนดอัตราและผู้ออกค่าใช้จ่าย แนวความคิดที่สำคัญในการควบคุมอัตราค่าใช้จ่ายของผู้ทำ
แผน ก็คือการกำหนดอัตราไว้อย่างชัดเจนในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในทำนองเดียวกับค่าทนายความ ซึ่งคณะวิจัยเห็น
ว่าการกำหนดอัตราดังกล่าวไม่น่าจะให้ผลดีแก่ระบบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงฟื้นฟูกิจการของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เนื่องจาก
ระบบการฟื้นฟูกิจการยังอยู่ในระยะเวลาเริ่มต้น จำเป็นที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจะต้องเรียนรู้กระบวนการการทำ
แผนหรือ know how ในเรื่องนี้ การให้กลไกตลาดเป็นผู้กำหนดราคาค่าทำแผนจึงน่าจะเหมาะสมกว่า
เพราะจะเป็นมาตรการหนึ่งในการชักชวนให้ผู้ทำแผนชั้นนำจากต่างประเทศเข้ามาประกอบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและ
เผยแพร่วิธีการทำแผนฟื้นฟูกิจการในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้มากเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง การกำหนดอัตราตายตัวอาจจะมีผลให้เกิด
ความชะงักงันในส่วนนี้ และจะเป็นผลเสียต่อวิชาชีพการทำแผนของประเทศในระยะยาวในส่วนของการ
กำหนดผู้ออกค่าใช้จ่าย ได้มีแนวความคิดที่แตกต่างกันไปในสองแนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ เห็นควรให้ผู้เสนอผู้ทำแผนเป็นผู้แบกรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยหากผู้ทำแผนที่ได้รับ
การตั้ง เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากฝ่ายเจ้าหนี้ ก็ให้เจ้าหนี้เป็นผู้รับภาระไปทั้งหมด ในขณะเดียวกัน
หากผู้ทำแผนที่ได้รับการตั้ง เป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากลูกหนี้ ก็ให้ลูกหนี้เป็นผู้รับภาระไปทั้งหมด
เช่นเดียวกัน
แนวทางที่ ๒ เห็นควรให้กองทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นผู้รับภาระเช่นเดียวกับระบบปัจจุบัน เพราะการ
ฟื้นฟูกิจการมิได้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเจ้าหนี้หรือฝ่ายลูกหนี้โดยเฉพาะเจาะจง แต่เป็นผลประโยชน์
โดยรวมของกิจการของลูกหนี้ กองทรัพย์สินจึงควรเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ ซึ่งหากการฟื้นฟู
กิจการไม่สำเร็จก็ย่อมกระทบต่อส่วนแบ่งของเจ้าหนี้ไปในตัว ในทางตรงกันข้าม หากการฟื้นฟูกิจการ
สำเร็จก็ย่อมเป็นประโยชน์ต่อกิจการของลูกหนี้โดยตรง การกำหนดให้ฝ่ายเสนอผู้ทำแผนเป็นผู้ รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย อาจก่อให้เกิดข้อยุ่งยากในการจัดเก็บค่าใช้จ่าย ก่อให้เกิดความเบี่ยงเเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงในการตัดสินใจให้
ลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการหรือไม่ และที่สำคัญจะก่อให้เกิดสองมาตรฐาน (double standard)
ในเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพราะถ้าลูกหนี้เป็นผู้เสนอผู้ทำแผน ลูกหนี้สามารถนำเงินจากกองทรัพย์สินไปชำระค่าใช้จ่าย
ได้ ในขณะที่ฝ่ายเจ้าหนี้จะต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายโดยตรง
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๑
๒.๓ สรุปบทบัญญัติที่เสนอให้แก้ไข
“มาตรา ๙๐/๕ (๕) หนังสือยินยอมของผู้ทำแผน และบัญชีแสดงอัตราค่าใช้จ่ายของ
ผู้ทำแผน ตลอดจนบุคคลอื่นที่ผู้ทำแผนประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำแผน”
“มาตรา ๙๐/๙ วรรคสาม
ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้อาจยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่าสามวัน ใน
กรณีที่เป็นการคัดค้านผู้ทำแผน ลูกหนี้หรือเจ้าหนี้จะเสนอชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ทำแผนด้วยหรือไม่ก็ได้
การเสนอชื่อผู้ทำแผนต้องเสนอหนังสือยินยอมของ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำแผน และบัญชีแสดง
อัตราค่าใช้จ่ายของผู้ได้รับการเสนอชื่อ ตลอดจนบุคคลอื่นที่ประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำ
แผนด้วย”
“มาตรา ๙๐/๑๖ วรรคสอง
ความในวรรคก่อน มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้เป็นผู้ทำแผนหรือผู้บริหารแผน”
“มาตรา ๙๐/๑๗ วรรคเจ็ด (วรรคสุดท้าย)
การเสนอชื่อผู้ทำแผนต่อที่ประชุมเจ้าหนี้ต้องเสนอหนังสือยินยอมของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ทำแผน
ด้วย ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ได้รับการเสนอชื่อจะต้องแสดงหรือแถลงถึงอัตราค่าใช้จ่ายของตน ตลอดจน
บุคคลอื่นที่ผู้ได้รับการเสนอชื่อประสงค์จะว่าจ้างเพื่อช่วยเหลือในการทำแผน”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ทวิ ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เจ้าหนี้ซึ่งมีจำนวนหนี้รวมกัน
ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสี่ หรือผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้น
ของลูกหนี้อาจยื่นคำขอพร้อมแสดงเหตุผลต่อ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ขอให้จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อ
พิจารณาตั้งผู้ทำแผนคนใหม่ได้ เมื่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้รับคำขอเช่นว่านั้นแล้ว หรือเมื่อเจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์เห็นสมควร ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาตั้งผู้ทำแผนคนใหม่
โดยเร็ว โดยให้ผู้ขอเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นำบทบัญญัติในส่วนนี้มาใช้บังคับโดย
อนุโลมการที่ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติแต่งตั้งผู้ทำแผนคนใหม่ ไม่มีผลเป็นการขยายระยะเวลาในการ
ดำเนินการเพื่อให้แผนได้รับความเห็นชอบจากศาล”
“มาตรา ๙๐/๒๕ ตรี ในกรณีที่ผู้ทำแผนต้องรับผิดใด ๆ ในทางแพ่งต่อลูกหนี้ เจ้าหนี้รายใดราย
หนึ่งหรือผู้ถือหุ้นของลูกหนี้อาจฟ้องคดีต่อผู้ทำแผนแทนลูกหนี้ก็ได้ถ้าลูกหนี้ได้รับสิทธิหรือทรัพย์สินอย่างใด
อย่างหนึ่งจากการฟ้องคดีแทนตามวรรคหนึ่ง ให้ลูกหนี้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ผู้ฟ้องคดีแทนได้ชำระไปใน
การดำเนินคดี แต่ทั้งนี้ มิให้เกินกว่ามูลค่าของสิทธิหรือทรัพย์สินที่ได้รับมา”
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๒
“มาตรา ๙๐/๒๕ จัตวา ก่อนเจ้าหนี้จะมีมติยอมรับแผน ผู้ทำแผนอาจยื่นคำร้องขอต่อศาลให้มี
คำสั่งอนุญาตให้จ่ายค่าใช้จ่ายของผู้ทำแผนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ก็ได้เมื่อศาลพิจารณาคำร้องขอจน
เป็นที่พอใจว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงจากการทำแผนแล้ว ให้ศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ทำแผนจ่ายค่าทำ
แผนจากทรัพย์สินของลูกหนี้ได้ ในกรณีที่ศาลเห็นว่า ค่าใช้จ่ายรายการใด เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราที่
แสดงไว้ในบัญชีแสดงอัตราค่าใช้จ่ายที่ผู้ทำแผนเคยเสนอ หรืออัตราที่ผู้มีวิชาชีพจะได้รับในการงาน
เช่นเดียวกัน มีจำนวนสูงกว่าอัตราเช่นว่านั้นเป็นจำนวนมากโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ศาลอาจลดจ่าย
ค่าใช้จ่ายรายการดังกล่าวลงไม่น้อยกว่าอัตราที่แสดงในบัญชีหรืออัตราที่ผู้มีวิชาชีพจะได้รับค่าใช้จ่ายของ
ผู้ทำแผนตามมาตรานี้ ให้หมายรวมถึงค่าจ้างที่ผู้ทำแผนจ่ายให้แก่บุคคลอื่นที่ผู้ทำแผนว่าจ้างเพื่อ
ช่วยเหลือในการทำแผนด้วย”
๓. การเห็นชอบด้วยแผน
๑. สภาพปัญหา
ในส่วนของกระบวนการเห็นชอบด้วยแผน จะเป็นกระบวนการที่ชี้ให้เห็นว่าผู้ทำแผนจะ
ทำแผนอย่างไรจึงจะได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้และการเห็นชอบจากศาล ซึ่งในส่วนนี้จะมีประเด็น
ปัญหาในหลายประการตั้งแต่การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ การประชุมเพื่อพิจารณาแผนของเจ้าหนี้ ความ
เห็นชอบด้วยแผน และผลภายหลังจากแผนได้รับความเห็นชอบแล้ว
กระบวนการในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อยอมรับแผนจะพบปัญหาในทางปฏิบัติหลาย
ประการ เริ่มตั้งแต่การแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ ซึ่งจะพบปัญหาในทางปฏิบัติว่าการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันขาด
ความยืดหยุ่น และไม่เป็นธรรมในกรณีที่เจ้าหนี้มีประกันมีหลักประกันไม่คุ้มหนี้ นอกจากนี้กระบวนการ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนเป็นลักษณะที่มีความกดดันสูง เพราะวันประชุมเจ้าหนี้จะเป็นวันชี้ขาด
แผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้เพียงวันเดียว ซึ่งทำให้การประชุมมีความเป็นทางการสูง มีความเป็นพิธีการ
และมีข้อโต้เถียงสูงเกินไป ไม่สอดคล้องกับลักษณะแห่งการฟื้นฟูกิจการที่เน้นการเจรจาต่อรองระหว่าง
ผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ทั้งหลายเช่นเดียวกับการปรับโครงสร้างหนี้
เมื่อแผนผ่านการยอมรับของเจ้าหนี้แล้ว จะต้องผ่านความเห็นชอบของศาล ซึ่งใน
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงปัจจุบันให้อำนาจศาลในการตรวจสอบความชอบด้วยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงของแผน แต่มีความยืดหยุ่นน้อย
และมีข้อที่ศาลจะต้องเข้าไปตรวจสอบไม่มากนัก ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติบางประการ เช่น ใน
กรณีที่แผนขาดรายละเอียดบางประการ หรือแผนจำต้องมีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ผู้ทำแผน
ก็ไม่สามารถดำเนินการแก้ไขแผนได้ จะต้องมีการนำเสนอกลับไปให้ที่ประชุมเจ้าหนี้พิจารณาซึ่งเป็น
เรื่องที่ยุ่งยากและมีค่าใช้จ่ายสูง ในขณะที่ศาลก็พยายามแก้ปัญหาในทางปฏิบัติ โดยในบางครั้งศาลก็ยอม
ให้มีการแก้ไขแผนให้เป็นไปตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้โดยไม่ต้องกลับไปประชุมเจ้าหนี้ แต่การดำเนินการ
ดังกล่าวก็เป็นเรื่องของการใช้ดุลพินิจซึ่งมีความเสี่ยงต่อความชอบด้วยเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และยังทำให้การใช้
ดุลพินิจของศาลในเรื่องนี้ลักลั่นไม่ตรงกัน อันมีผลทำให้กระบวนการฟื้นฟูกิจการขาดความแน่นอนและ
การคาดหมายได้ (predictable) ไปด้วย
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๓
เมื่อแผนผ่านการยอมรับของเจ้าหนี้และความเห็นชอบของศาลแล้ว ยังคงปรากฏปัญหาใน
เรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการว่าจะมีผลผูกมัดเจ้าหนี้มากน้อยเพียงไร แผนจะสร้างภาระหน้าที่ให้แก่เจ้าหนี้
ได้หรือไม่เพียงใด จะมีผลผูกพันเกี่ยวกับภาระหนี้ของเจ้าหนี้อย่างไรหากการชำระหนี้ตามแผนไม่
สามารถชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้จนเสร็จสิ้น ตลอดจนผลภายหลังจากศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการแล้ว
ความไม่ชัดเจนในบทบัญญัติต่าง ๆ เหล่านี้ ก่อให้เกิดปัญหาโต้เถียงกันในทางปฏิบัติและอาจก่อให้เกิด
ทางปฏิบัติของศาลที่แตกต่างกัน อันอาจจะกระทบต่อการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ได้ หากผู้บริหารแผน
เห็นว่าข้อเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเหล่านั้นไม่ชัดเจนและลังเลที่จะปฏิบัติตามแผน
๒. แนวทางการแก้ไขปัญหา
๓.๒.๑ ปรับระบบการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้ เนื่องจากการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้มีประกันขาด
ความชัดเจนว่าจะต้องพิจารณาจากมูลหนี้หรือราคาหลักประกันและยังขาดความเป็นธรรมในกรณีการ
แบ่งกลุ่มของเจ้าหนี้มีประกันรายย่อยซึ่งอาจจะมีหนี้หลายประเภทแตกต่างกันและควรจะได้รับการปฏิบัติ
ที่แตกต่างกัน แต่เมื่อเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน ผู้ทำแผนจึงต้องปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
จึงอาจเกิดความไม่เป็นธรรมเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงได้ในบางกรณี เพื่อให้การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้เหล่านี้มีความเป็นธรรมมาก
ยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง และแก้ปัญหาเจ้าหนี้มีประกันที่มูลหนี้มีประกันมีจำนวนคุ้มหนี้และไม่คุ้มหนี้ให้ได้รับการแบ่งกลุ่ม
ที่ถูกต้อง สะท้อนลักษณะแห่งมูลหนี้ได้อย่างแท้จริง จึงควรที่จะมีการแก้ไขบทบัญญัติในการแบ่งกลุ่ม
เจ้าหนี้ ดังนี้
“ม. ๙๐/๔๒ ทวิ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) ให้จัดเป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้มีประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหนี้ทั้งหมด
(๒) เจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้มีประกันน้อยกว่าเจ้าหนี้ตาม (๑)
(๓) เจ้าหนี้ไม่มีประกันและเจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้ไม่มีประกัน
(๔) เจ้าหนี้ด้อยสิทธิตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ
เจ้าหนี้แต่ละรายในกลุ่ม (๑) ให้จัดเป็นหนึ่งกลุ่ม ส่วนเจ้าหนี้ในกลุ่มอื่น อาจจัดได้เป็น
หลายกลุ่ม โดยต้องจัดให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญเหมือนกันหรือทำนอง
เดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เจ้าหนี้รายใดเห็นว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคำร้องต่อศาล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการจัดกลุ่ม และศาลอาจมีคำสั่งให้จัดกลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
คำสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
เพื่อประโยชน์แห่งการนับจำนวนหนี้ตามมาตรานี้ การนับจำนวนหนี้มีประกันให้นับแต่
เพียงจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ส่วนจำนวนหนี้ที่เหลือ ให้นับเป็นหนี้ไม่มีประกัน”
๓.๒.๒. ปรับระบบการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ระบบการประชุมเจ้าหนี้เพื่อ
พิจารณาแผนแต่เดิมเป็นระบบที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เป็นผู้จัดประชุมและเป็นประธานที่ประชุม
โดยในวันนัดประชุมจะต้องมีการลงมติเพื่อยอมรับแผนหรือไม่ซึ่งทำให้กระบวนการมีความเป็นทางการ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๔
ค่อนข้างสูง การเลื่อนการประชุมก็ดี วิธีการนับคะแนนก็ดี การกำหนดสิทธิผู้ลงคะแนนก็ดี การขอแก้ไข
แผนก็ดี ต้องกระทำในวันประชุมเจ้าหนี้ทั้งสิ้น ซึ่งทำให้กระบวนการมีความยุ่งยาก มีพิธีการและมีข้อ
เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงที่ยุ่งยากซับซ้อนสูงเกินไป และในบางครั้ง สถานการณ์การลงคะแนนที่มีความเป็นทางการสูง
เป็นเหตุให้มีแนวโน้มที่การประชุมจะก้าวไปสู่ความรุนแรงได้สูง ลักษณะของกระบวนการดังกล่าว ทำ
ให้การฟื้นฟูกิจการขาดความยืดหยุ่นและขาดลักษณะแห่งการเจรจาต่อรองไป จึงสมควรแก้ไขให้การ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนสามารถกระทำได้หลายรูปแบบเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงอยู่กับความเหมาะสมและดุลพินิจของ
ผู้ทำแผนเป็นสำคัญ เพราะเมื่อมีการแบ่งเจ้าหนี้เป็นกลุ่มแล้ว ความจำเป็นในการที่เจ้าหนี้ทุกกลุ่มจะมา
รวมกันในที่ประชุมแห่งเดียวและลงมติก็ลดลง นอกจากนั้นแล้ว ยังทำให้การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณา
แผนมีความยืดหยุ่นสูง เน้นการเจรจาอย่างไม่เป็นทางการ การแก้ไขแผน การเลื่อนการประชุมจะอยู่ใน
ลักษณะไม่เป็นทางการและอยู่ใน ดุลพินิจของผู้ทำแผนโดยไม่จำเป็นต้องมีการลงมติทุกครั้ง การ
เปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงในมติยอมรับแผนประกอบกับแนวทางการแก้ไขในข้อ ๓.๓.๓ จะช่วยให้แผน
ผ่านง่ายเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแต่การคุ้มครองเจ้าหนี้รายย่อยจะดีเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงและยังไม่ทิ้งหลักการที่จะพยายามดึงดูดให้ผู้ทำแผน
พยายามดำเนินการให้แผนผ่านโดยเสียงส่วนใหญ่มากที่สุด อีกทั้งควรกำหนดให้การประชุมเจ้าหนี้เป็น
ภาระหน้าที่ของผู้ทำแผนโดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ด้วย นอกจากนี้ ควร
กำหนดเปิดโอกาสให้ผู้ทำแผนได้ชี้ชวนให้เจ้าหนี้ทั้งหลายร่วมกันลงมติยอมรับแผนได้อีกด้วย เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือหนึ่งของผู้ทำแผนในการรวบรวมเสียงเจ้าหนี้เพื่อให้แผนผ่านความเห็นชอบ
ระบบการประชุมเจ้าหนี้จะกำหนดให้ผู้ทำแผนเป็นผู้ดำเนินการเองภายในกรอบ
ระยะเวลา โดยจะดำเนินการประชุมทีละกลุ่ม หรือทุกกลุ่มในคราวเดียวกันก็ได้ เพื่อป้องกันปัญหาที่ทำ
ให้การประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนแต่ละครั้งเป็นวันที่อยู่ในลักษณะชี้ขาดความอยู่รอดของลูกหนี้
มากเกินไป และสร้างแรงกดดันหรือความรุนแรงให้แก่การประชุมเจ้าหนี้ในแต่ละครั้งโดยไม่จำเป็น
ในขณะเดียวกัน ก็เพื่อให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ปรับบทบาทจากผู้ดำเนินการ มาอยู่ในลักษณะเป็น
ผู้กำกับดูแลมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง สอดคล้องกับหลักในเรื่องของการฟื้นฟูกิจการ
จากหลักการดังกล่าวข้างต้น จึงสมควรแก้ไขและยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙๐/๔๔ เมื่อส่งแผนให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ให้ผู้ทำแผนจัดประชุม
เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติว่าจะยอมรับแผนหรือไม่ หรือจะแก้ไขอย่างไร
โดยจะจัดประชุมเจ้าหนี้ทีละกลุ่ม หรือเจ้าหนี้ทุกกลุ่มในคราวเดียวกันก็ได้
ให้ผู้ทำแผนส่งสำเนาแผนและแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อประชุมไปยัง
เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้บริหารของลูกหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสิบวัน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้บริหารของลูกหนี้ อาจจะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ครั้งใด
ก็ได้”
“มาตรา ๙๐/๔๔ ทวิ ผู้ทำแผนอาจชี้ชวนให้เจ้าหนี้ลงมติยอมรับแผนของตนก็ได้
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๕
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชี้ชวนให้เจ้าหนี้ลงมติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง”
“มาตรา ๙๐/๔๕ ผู้ทำแผนอาจแก้ไขแผนในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วย
แผนก็ได้
ถ้าการแก้ไขแผนกระทบต่อสาระสำคัญในการฟื้นฟูกิจการ หรือกระทบต่อสิทธิของ
เจ้าหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ถือว่ามติยอมรับแผนของเจ้าหนี้ทุกกลุ่มที่ได้เคยลงมติไว้ก่อนหน้านั้น เป็นอัน
เสียไป
ให้ผู้ทำแผนส่งสำเนารายการแก้ไขแผนให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้บริหารของลูกหนี้ และ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเร็วที่สุด”
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนต้องเป็นมติพิเศษของ
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม
(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมิได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน และมิใช่กลุ่ม
เจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ”
“มาตรา ๙๐/๔๗ ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ผู้ทำแผนอาจเลื่อนการประชุม
เจ้าหนี้ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นำมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา ๙๐/๔๘ ให้ผู้ทำแผนจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อให้ได้มติยอมรับแผนภายใน
กำหนดเวลาห้าเดือนนับแต่วันส่งแผนให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถ้าผู้ทำแผนไม่ส่งแผน หรือไม่ได้
มติยอมรับแผนภายในกำหนดเวลาก็ดี ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติยอมรับแผนก็ดี ไม่ลงมติประการใด
หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลโดยไม่ชักช้าเมื่อศาลได้รับ
รายงาน ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วนและแจ้งวันเวลานัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการ
พิจารณาให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนและฟังคำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
เจ้าหนี้และคำคัดค้านของลูกหนี้ ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้
เด็ดขาด แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ก็ให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ”
ยกเลิกมาตรา ๙๐/๔๙ ถึงมาตรา ๙๐/๕๔
“มาตรา ๙๐/๕๖ เมื่อผู้ทำแผนได้มติยอมรับแผนแล้ว ให้ผู้ทำแผนรายงานมติของที่
ประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลโดยเร็วเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาล
กำหนดวันพิจารณาแผนเป็นการด่วน และให้ผู้ทำแผนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย และถ้าแผนกระทบต่อผู้ถือหุ้น ให้แจ้งต่อผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายด้วย”
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๖
๓.๓.๓ กำหนดคุณสมบัติของแผนที่จะผ่านความเห็นชอบไว้ให้ชัดเจนเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง การกำหนดข้อตกลงในแผน
ที่ศาลจะต้องตรวจสอบไว้ให้เกิดความชัดเจน นอกจากจะทำให้กระบวนมีความคาดหมายได้สูงแล้ว
ยังช่วยเพิ่มบรรยากาศในการเจรจาต่อรองระหว่างผู้ทำแผนและเจ้าหนี้ได้มากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เพราะเมื่อทั้งสอง
ฝ่ายทราบว่าแต่ละฝ่ายจะต้องปฏิบัติอย่างไรและมีทางเลือกอย่างไร ก็จะทำให้สามารถประเมินช่อง
ทางเลือกและอำนาจในการเจรจาต่อรองได้ดีเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง ในขณะเดียวกัน ก็จะเป็นมาตรฐานในการเจรจาต่อรอง
ที่สำคัญ ซึ่งจะให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถเข้าใจ และพยายามที่จะจัดทำแผนให้เป็นไปได้และมีจุดมุ่งหมาย
ร่วมกันที่จะให้แผนผ่านความเห็นชอบของศาลมากยิ่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง นอกจากนี้การกำหนดคุณสมบัติของแผนบาง
ประการยังมีส่วนช่วยคุ้มครองสิทธิของเจ้าหนี้บางประเภทหรือผู้ถือหุ้นมิให้ถูกเอาเปรียบจากการร่วมมือ
ของเจ้าหนี้รายใหญ่และลูกหนี้แต่เพียงลำพัง โดยไม่คำนึงถึงสิทธิของเสียงข้างน้อยเลย
นอกจากนี้ ยังเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาของศาล เพื่อมิให้วันนัด
เห็นชอบด้วยแผน เป็นวันชี้ขาดความอยู่รอดของกิจการของลูกหนี้ เช่นเดียวกับข้อ ๓.๒.๒. จึงเปิด
โอกาสให้การพิจารณาของศาลมีความยืดหยุ่น หากศาลเห็นว่ามีข้อบกพร่องใดในแผน ให้แจ้งให้ผู้ทำ
แผนทราบ หากผู้ทำแผนยินดีแก้ไขได้ทันที ศาลก็อาจมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนไปทันที หรือหากประสงค์
จะรับกลับไปแก้ไข เพราะในบางกรณียุ่งยาก หรืออาจต้องขอมติที่ประชุมเจ้าหนี้เพิ่มเติม ผู้ทำแผนก็
สามารถกระทำได้ แต่ถ้าผู้ทำแผนยืนยันให้ศาลพิจารณา ก็ให้ศาลพิจารณามีคำสั่งทันที โดยไม่ต้องเลื่อน
จากหลักการดังกล่าว จึงควรแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙๐/๕๘ ดังต่อไปนี้
“มาตรา ๙๐/๕๘ ให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า
(๑) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๔๒
(๒) ผู้ทำแผนได้รับมติยอมรับแผนจากที่ประชุมเจ้าหนี้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา ๙๐/๔๘
(๓) ไม่ปรากฏข้อคัดค้านของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้
(๔) ไม่ปรากฏข้อบกพร่องในการการเรียกประชุม การประชุมเจ้าหนี้เพื่อขอมติยอมรับ
แผน การแจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาล หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้แผนได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และจากศาล
(๕) ข้อเสนอในการชำระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี
(๖) เมื่อการดำเนินการตามแผนสำเร็จจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่
ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(๗) ถ้ามติยอมรับแผนเป็นมติตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๒) ข้อเสนอในการชำระหนี้ตามแผน
จะต้องเป็นไปตามลำดับที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และถ้าผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินในลำดับที่สูงกว่ามิได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน ผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สิน
ในลำดับต่ำกว่าย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผน เว้นแต่ผู้เสียสิทธิจะให้ความยินยอม
(๘) ถ้าแผนกระทบต่อผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เสียเปรียเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๗
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่อาจเห็นชอบด้วยแผนได้เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งให้
ผู้ทำแผนทราบ ผู้ทำแผนอาจขอรับแผนกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องก็ได้ ถ้าศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
ขยายระยะเวลาตามมาตรา ๙๐/๔๘ ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลนัดพิจารณาแผนก็ได้ แต่ห้ามมิ
ให้ศาลขยายระยะเวลาดังกล่าวเกินกว่าสองครั้ง
ถ้าผู้ทำแผนขอให้ศาลพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแผนในวันนัด โดยผู้ทำแผนอาจ
ยินยอมแก้ไขแผนหรือไม่ก็ได้ ให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยแผนไปโดยทันที ในกรณีที่
ศาลมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลพิจารณาว่าสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้
ให้นำบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
๓.๒.๕ แก้ไขผลของคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนและคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ เพื่อให้
เกิดความชัดเจนว่า คำสั่งเห็นชอบด้วยแผนย่อมมีผลเปลี่ยนแปลงสิทธิในการได้รับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ให้
เป็นไปตามแผน แต่ไม่มีผลผูกมัดให้เจ้าหนี้ต้องดำเนินการอย่างใด ๆ โดยเจ้าหนี้ไม่ยินยอมนอกจากนั้น
จะต้องมีการแก้ไขให้เกิดความชัดเจนว่าการชำระหนี้ตามแผนไม่จำเป็นต้องเป็นการชำระหนี้จนเสร็จสิ้น
เป็นแต่เพียงปรับโครงสร้างการชำระหนี้ในช่วงเวลาที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงกำหนดให้ลูกหนี้ได้รับความคุ้มครอง
เท่านั้น แม้ต่อมา ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ หรือมีคำสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด ก็ไม่กระทบต่อ
เงื่อนไขในการชำระหนี้ และสิ่งที่ลูกหนี้ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ไปแล้ว
นอกจากนี้ ยังเห็นควรให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติในหนี้ที่ไม่อาจหลุดพ้นเพราะการ
ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ได้แก่ หนี้ภาษีอากร หนี้ที่เกิดเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงโดยฉ้อโกง หนี้ที่ลูกหนี้ไม่ประสงค์ให้เจ้าหนี้เข้า
ร่วมในการฟื้นฟูฯ เพื่อมิให้การฟื้นฟูกิจการเป็นช่องทางในการยกเว้นหนี้ต่าง ๆ เหล่านี้
จากหลักการดังกล่าว จึงควรแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
มาตรา ๙๐/๖๐ วรรคหนึ่ง
“แผนซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ได้และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในอันที่จะได้รับชำระหนี้ตามแผน แต่หามีผล
ผูกมัดให้เจ้าหนี้ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เจ้าหนี้มิได้ยินยอมไม่”
“มาตรา ๙๐/๗๕ คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ย่อมมีผลดังนี้
(๑) ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ เว้นแต่
(ก) หนี้ตามแผน ซึ่งลูกหนี้ยังคงค้างชำระแก่เจ้าหนี้
(ข) หนี้ซึ่งลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นได้ด้วยการปลดจากล้มละลาย
(ค) หนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งผู้ทำแผนได้กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นมิได้เข้าร่วมในการพิจารณายอมรับแผนของที่ประชุมของเจ้าหนี้
หรือเห็นชอบด้วยแผนของศาล
(๒) ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๘
(๓) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่อไป
(๔) ค่าตอบแทนของผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวและ
หนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงเพื่อ
ประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของ
ลูกหนี้ โดยให้อยู่ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิ ลำดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแพ่งและ
พาณิชย์”
๓.๓ บทบัญญัติที่เสนอให้แก้ไข
“ม. ๙๐/๔๒ ทวิ การจัดกลุ่มเจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๓) (ข) ให้จัดเป็นกลุ่ม
ดังต่อไปนี้
(๑) เจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้มีประกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหนี้
ทั้งหมด
(๒) เจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้มีประกันน้อยกว่าเจ้าหนี้ตาม (๑)
(๓) เจ้าหนี้ไม่มีประกันและเจ้าหนี้มีประกันในจำนวนหนี้ไม่มีประกัน
(๔) เจ้าหนี้ด้อยสิทธิตามมาตรา ๑๓๐ ทวิ
เจ้าหนี้แต่ละรายในกลุ่ม (๑) ให้จัดเป็นหนึ่งกลุ่ม ส่วนเจ้าหนี้ในกลุ่มอื่น อาจจัดได้เป็น
หลายกลุ่ม โดยต้องจัดให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์ที่มีสาระสำคัญเหมือนกันหรือทำนอง
เดียวกัน อยู่ในกลุ่มเดียวกัน
เจ้าหนี้รายใดเห็นว่าการจัดกลุ่มเจ้าหนี้ไม่ได้เป็นไปตามวรรคหนึ่ง อาจยื่นคำร้องต่อศาล
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รู้ถึงการจัดกลุ่ม และศาลอาจมีคำสั่งให้จัดกลุ่มเสียใหม่ให้ถูกต้องโดยเร็ว
คำสั่งศาลตามมาตรานี้ให้เป็นที่สุด
เพื่อประโยชน์แห่งการนับจำนวนหนี้ตามมาตรานี้ การนับจำนวนหนี้มีประกันให้นับแต่
เพียงจำนวนหนี้ที่เจ้าหนี้สามารถใช้สิทธิบังคับเอาแก่ทรัพย์สินซึ่งเป็นประกันหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้รายอื่น
ส่วนจำนวนหนี้ที่เหลือ ให้นับเป็นหนี้ไม่มีประกัน”
“มาตรา ๙๐/๔๔ เมื่อส่งแผนให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้ว ให้ผู้ทำแผนจัดประชุม
เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียงโดยเร็วที่สุด เพื่อปรึกษาลงมติว่าจะยอมรับแผนหรือไม่ หรือจะแก้ไขอย่างไร
โดยจะจัดประชุมเจ้าหนี้ทีละกลุ่ม หรือเจ้าหนี้ทุกกลุ่มในคราวเดียวกันก็ได้
ให้ผู้ทำแผนส่งสำเนาแผนและแจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และหัวข้อประชุมไปยัง
เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้บริหารของลูกหนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสิบวัน โดยเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ หรือผู้บริหารของลูกหนี้ อาจจะเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ครั้งใด
ก็ได้”
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑๙
“มาตรา ๙๐/๔๔ ทวิ ผู้ทำแผนอาจชี้ชวนให้เจ้าหนี้ลงมติยอมรับแผนของตนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการชี้ชวนให้เจ้าหนี้ลงมติให้เป็นไปตามกฎกระทรวง”
“มาตรา ๙๐/๔๕ ผู้ทำแผนอาจแก้ไขแผนในเวลาใด ๆ ก่อนศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วย
แผนก็ได้
ถ้าการแก้ไขแผนกระทบต่อสาระสำคัญในการฟื้นฟูกิจการ หรือกระทบต่อสิทธิของ
เจ้าหนี้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ให้ถือว่ามติยอมรับแผนของเจ้าหนี้ทุกกลุ่มที่ได้เคยลงมติไว้ก่อนหน้านั้น เป็น
อันเสียไป
ให้ผู้ทำแผนส่งสำเนารายการแก้ไขแผนให้เจ้าหนี้ผู้มีสิทธิออกเสียง ผู้บริหารของลูกหนี้
และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์โดยเร็วที่สุด”
“มาตรา ๙๐/๔๖ มติยอมรับแผนต้องเป็นมติพิเศษของ
(๑) ที่ประชุมเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มทุกกลุ่ม
(๒) ที่ประชุมเจ้าหนี้อย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม ซึ่งมิได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน และมิใช่กลุ่ม
เจ้าหนี้ตามมาตรา ๙๐/๔๖ ทวิ”
“มาตรา ๙๐/๔๗ ในการประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผน ผู้ทำแผนอาจเลื่อนการประชุม
เจ้าหนี้ครั้งใดครั้งหนึ่งก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้นำมาตรา ๙๐/๔๔ วรรคสองมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
“มาตรา ๙๐/๔๘ ให้ผู้ทำแผนจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อให้ได้มติยอมรับแผนภายใน
กำหนดเวลาห้าเดือนนับแต่วันส่งแผนให้แก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ถ้าผู้ทำแผนไม่ส่งแผน หรือไม่ได้
มติยอมรับแผนภายในกำหนดเวลาก็ดี ที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่มีมติยอมรับแผนก็ดี ไม่ลงมติประการใด
หรือไม่มีเจ้าหนี้ไปประชุมก็ดี ให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานต่อศาลโดยไม่ชักช้าเมื่อศาลได้รับ
รายงาน ให้ศาลนัดพิจารณาเป็นการด่วนและแจ้งวันเวลานัดให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ทราบ ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ส่งแจ้งความให้ลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในการ
พิจารณาให้ศาลพิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนและฟังคำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เจ้าหนี้
และคำคัดค้านของลูกหนี้ ถ้าศาลเห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ลูกหนี้เด็ดขาด
แต่ถ้าศาลไม่เห็นสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลาย ก็ให้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ” ยกเลิกมาตรา ๙๐/
๔๙ ถึงมาตรา ๙๐/๕๔
“มาตรา ๙๐/๕๖ เมื่อผู้ทำแผนได้มติยอมรับแผนแล้ว ให้ผู้ทำแผนรายงานมติของที่
ประชุมเจ้าหนี้ต่อศาลโดยเร็วเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งว่าจะเห็นชอบด้วยแผนหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ให้ศาล
กำหนดวันพิจารณาแผนเป็นการด่วน และให้ผู้ทำแผนแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวันต่อเจ้า
พนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารของลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั้งหลาย และถ้าแผนกระทบต่อผู้ถือหุ้น ให้แจ้งต่อผู้ถือ
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๐
หุ้นทั้งหลายด้วย”
“มาตรา ๙๐/๕๘ ให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน เมื่อศาลพิจารณาแล้ว
เห็นว่า
(๑) แผนมีรายการครบถ้วนตามมาตรา ๙๐/๔๒
(๒) ผู้ทำแผนได้รับมติยอมรับแผนจากที่ประชุมเจ้าหนี้ภายในระยะเวลาตามที่กำหนดไว้
ในมาตรา ๙๐/๔๘
(๓) ไม่ปรากฏข้อคัดค้านของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในการแบ่งกลุ่มเจ้าหนี้
(๔) ไม่ปรากฏข้อบกพร่องในการการเรียกประชุม การประชุมเจ้าหนี้เพื่อขอมติยอมรับ
แผน การแจ้งกำหนดวันนัดพิจารณาแผนของศาล หรือการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้แผนได้รับความ
เห็นชอบจากที่ประชุมเจ้าหนี้และจากศาล
(๕) ข้อเสนอในการชำระหนี้ไม่ขัดต่อมาตรา ๙๐/๔๒ ตรี
(๖) เมื่อการดำเนินการตามแผนสำเร็จจะทำให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่
ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย
(๗) ถ้ามติยอมรับแผนเป็นมติตามมาตรา ๙๐/๔๒ (๒) ข้อเสนอในการชำระหนี้ตามแผน
จะต้องเป็นไปตามลำดับที่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงบัญญัติไว้ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลาย และถ้าผู้ที่มีสิทธิ
ได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สินในลำดับที่สูงกว่ามิได้รับชำระหนี้เต็มจำนวน ผู้มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งทรัพย์สิน
ในลำดับต่ำกว่าย่อมไม่มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามแผน เว้นแต่ผู้เสียสิทธิจะให้ความยินยอม
(๘) ถ้าแผนกระทบต่อผู้ถือหุ้น สิทธิของผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับการปฏิบัติโดยเท่าเทียมกัน
เว้นแต่ผู้ถือหุ้นที่เสียเปรียเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงั้นจะให้ความยินยอมเป็นหนังสือ
ในกรณีที่ศาลเห็นว่าไม่อาจเห็นชอบด้วยแผนได้เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้แจ้งให้
ผู้ทำแผนทราบ ผู้ทำแผนอาจขอรับแผนกลับไปดำเนินการให้ถูกต้องก็ได้ ถ้าศาลเห็นสมควร ศาลอาจ
ขยายระยะเวลาตามมาตรา ๙๐/๔๘ ออกไปอีกหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ศาลนัดพิจารณาแผนก็ได้ แต่ห้ามมิ
ให้ศาลขยายระยะเวลาดังกล่าวเกินกว่าสองครั้ง
ถ้าผู้ทำแผนขอให้ศาลพิจารณาให้ความเห็นชอบด้วยแผนในวันนัด โดยผู้ทำแผนอาจ
ยินยอมแก้ไขแผนหรือไม่ก็ได้ ให้ศาลมีคำสั่งเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบด้วยแผนไปโดยทันที ในกรณีที่
ศาลมีคำสั่งไม่เห็นชอบด้วยแผน ให้ศาลพิจารณาว่าสมควรให้ลูกหนี้ล้มละลายหรือไม่ ในกรณีเช่นนี้ให้
นำบทบัญญัติในมาตรา ๙๐/๔๘ วรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม"
มาตรา ๙๐/๖๐ วรรคหนึ่ง
“แผนซึ่งศาลมีคำสั่งเห็นชอบแล้วผูกมัดเจ้าหนี้ซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการ
ได้และเจ้าหนี้ซึ่งมีสิทธิได้รับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการในอันที่จะได้รับชำระหนี้ตามแผน แต่หามีผล
ผูกมัดให้เจ้าหนี้ต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เจ้าหนี้มิได้ยินยอมไม่”
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๑
“มาตรา ๙๐/๗๕ คำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการ ย่อมมีผลดังนี้
(๑) ลูกหนี้หลุดพ้นจากหนี้ทั้งปวงซึ่งอาจขอรับชำระหนี้ในการฟื้นฟูกิจการได้ เว้นแต่
(ก) หนี้ตามแผน ซึ่งลูกหนี้ยังคงค้างชำระแก่เจ้าหนี้
(ข) หนี้ซึ่งลูกหนี้ไม่อาจหลุดพ้นได้ด้วยการปลดจากล้มละลาย
(ค) หนี้ของเจ้าหนี้ซึ่งผู้ทำแผนได้กระทำโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
จนเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ซึ่งเสียสิทธินั้นมิได้เข้าร่วมในการพิจารณายอมรับแผนของที่ประชุมของเจ้าหนี้
หรือเห็นชอบด้วยแผนของศาล
(๒) ผู้บริหารของลูกหนี้กลับมีอำนาจจัดการกิจการและทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อไป
(๓) ผู้ถือหุ้นของลูกหนี้กลับมีสิทธิตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงต่อไป
(๔) ค่าตอบแทนของผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวและ
หนี้ซึ่งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ผู้บริหารชั่วคราว ผู้ทำแผน ผู้บริหารแผน ผู้บริหารแผนชั่วคราวก่อเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง
เพื่อประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ยกเว้นหนี้ละเมิด เป็นหนี้บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมด
ของลูกหนี้ โดยให้อยู่ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิ ลำดับที่ ๑ ตามมาตรา ๒๕๓ แห่งประมวลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแพ่ง
และพาณิชย์”
๔. การอุทธรณ์ฎีกา
๔.๑ สภาพปัญหา
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลล้มละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย พ.ศ. ๒๕๔๒
กำหนดแยกระบบการอุทธรณ์คำสั่งของศาลล้มละลาย ซึ่งเป็นศาลที่มีอำนาจในการพิจารณาคดีล้มละลาย
แต่เพียงศาลเดียว ออกจากกันเป็นสองระบบ โดยหากเป็นการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดี
ล้มละลาย ก็ให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเช่นเดียวกับระบบเดิม แต่หากเป็นการอุทธรณ์คำ
พิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการ กำหนดให้การอุทธรณ์กระทำต่อศาลฎีกาเช่นเดียวกับระบบศาล
ชำนัญพิเศษอื่น ๆ
ผลจากบทบัญญัติดังกล่าว นอกจากจะทำให้ระบบการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลล้มละลาย
เป็นสองระบบโดยไม่มีคำอธิบายที่ชัดเจนในทางทฤษฎีแล้ว ยังก่อให้เกิดการปฏิบัติที่ลักลั่นกันในศาล
ล้มละลายและกระทบต่อการจัดการทางด้านบุคลากรของศาลยุติธรรมด้วย
นอกจากระบบอุทธรณ์ที่แตกต่างกันแล้ว คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลที่อาจอุทธรณ์
ได้ ยังมีความแตกต่างกันในคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการด้วย ทำให้กระบวนการในคดีล้มละลายใน
ศาลล้มละลายมีกระบวนการที่แตกต่างกันในชั้นอุทธรณ์อย่างสิ้นเชิง แทบจะกล่าวได้ว่าเป็นสองระบบใน
ศาลเดียวกัน จะเห็นได้ว่า ในขณะที่การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีฟื้นฟูกิจการกระทำได้น้อย
และสามารถอุทธรณ์ตรงไปยังศาลฎีกาได้ ทำให้คดีเสร็จไปโดยรวดเร็วเพราะส่วนใหญ่เสร็จสิ้นในศาล
ชั้นต้น แต่การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีล้มละลายแทบจะกระทำได้ในทุกคำสั่งและการอุทธรณ์
ยังต้องอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ก่อน จะอุทธรณ์ตรงไปยังศาลฎีกาไม่ได้
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๒
๑. แนวทางการแก้ไขปัญหา
๔.๒.๑ กำหนดให้ระบบการอุทธรณ์เป็นไปในระบบเดียวกัน เพื่อให้การอุทธรณ์คำ
พิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลายเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนทั้งในส่วนงาน
ภายในของศาลยุติธรรมและส่วนงานภายนอกที่กระทบต่อประชาชนและหลักการของเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง จึงควรจะ
ให้มีการแก้ไขให้ระบบการอุทธรณ์เป็นไปในระบบเดียวกัน
๔.๒.๒ กำหนดให้คำพิพากษาหรือคำสั่งที่อาจอุทธรณ์ได้อยู่ในระบบเดียวกัน เพื่อให้
การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลล้มละลายทั้งในส่วนของคดีล้มละลายและคดีฟื้นฟูกิจการอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกัน นอกจากนั้นแล้ว เพื่อให้ข้อที่อุทธรณ์เป็นข้อที่สำคัญควรได้รับการวินิจฉัยจากศาล
สูงสุดของประเทศ จึงควรมีการกำหนดระบบให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้รับอุทธรณ์ข้อใดไว้
พิจารณาในทำนองเดียวกับหลักการ writ of certiorari ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย อันจะช่วยให้
การพิจารณาคดีในล้มละลายในศาลฎีกาจะเป็นกรณีที่สำคัญ กระทบต่อนโยบายของประเทศ และลดการ
ประวิงคดีของคู่ความได้อีกด้วยจากหลักการดังกล่าว จึงเสนอให้มีการเพิ่มเติมบทบัญญัติต่าง ๆ ในหมวด
ของการอุทธรณ์ในพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓ ดังต่อไปนี้
“ส่วนที่ ๓
อุทธรณ์
มาตรา ๑๕๙/๑ การอุทธรณ์คำพิพากษา หรือคำสั่งใด ๆ ของศาลให้อุทธรณ์ไปยังศาล
ฎีกาภายในกำหนดหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษา หรือคำสั่งนั้นมาตรา ๑๕๙/๒ เมื่อศาลชั้นต้น
ได้รับอุทธรณ์แล้ว ให้ส่งสำเนาอุทธรณ์ให้แก่จำเลยอุทธรณ์เพื่อแก้อุทธรณ์โดยพลัน
มาตรา ๑๕๙/๓ ให้ศาลชั้นต้นส่งอุทธรณ์และคำแก้อุทธรณ์ถ้าหากมีพร้อมทั้งสำนวนและ
หลักฐานต่าง ๆ ไปยังศาลฎีกา เพื่อให้ศาลฎีกาตรวจรับอุทธรณ์ไว้พิจารณาต่อไป ถ้าศาลฎีกาเห็นว่า
อุทธรณ์ข้อใดต้องห้ามตามเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงก็ดี ไม่ต้องตามบทบัญญัติแห่งเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงวิธีพิจารณาความก็ดี ไม่ควร
ได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกาก็ดี ให้ศาลฎีกามีคำสั่งปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์ข้อนั้นไว้พิจารณา ในกรณีเช่น
ว่านี้ ให้นำมาตรา ๑๘ แห่งประมวลเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงวิธีพิจารณาความแพ่ง มาใช้บังคับโดยอนุโลม”
ข้อสังเกตแนวทางในการแก้ไขปัญหา
(๑) การยื่นอุทธรณ์ให้แก่ศาลชั้นต้นเป็นกระบวนพิจารณาที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนาน และมี
ข้อผิดพลาดสูง แนวทางการแก้ไขปัญหาที่คณะผู้วิจัยนำเสนอ จึงกำหนดให้ศาลฎีกาเป็นผู้พิจารณาความ
ถูกต้องในการยื่นอุทธรณ์เสียเอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาและความผิดพลาดในการตรวจรับอุทธรณ์ได้
แต่คงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาเพิ่มเติมในรายละเอียดแห่งกระบวนการ เพราะเท่ากับเป็นการเพิ่มภาระ
ให้แก่จำเลยอุทธรณ์ที่จะต้องทำคำแก้อุทธรณ์เสียก่อนที่จะรู้ว่าศาลรับอุทธรณ์ของโจทก์อุทธรณ์ไว้หรือไม่
(๒) แนวทางที่นำเสนอในการแก้ไขปัญหา ได้เปลี่ยนแปลงอำนาจในการรับรองให้อุทธรณ์ของอธิบดีผู้
พิพากษาศาลล้มละลายกลางออกไป เนื่องจากอำนาจดังกล่าวขัดกับหลักการที่จะให้ศาลฎีกาเป็นผู้มี
© ๒๐๐๓ สถาบันเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงพัฒนาเศรษฐกิจ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๓
อำนาจรับวินิจฉัยคดีไว้เอง

Last update : 15-07-2008 15:50

ผู้บริหาร สฝคป.

suwimol

นางกอร์ปกุล วินิจนัยภาค

วิสัยทัศน์ผู้บริหาร click mini

b9 bn 02a
b11 bn 02b
b12 bn 02c
b13 bn 02d
b15 bn 03b
b10 bn 03a

b16 bn 03c

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
bn05
ชุมชนต่างประเทศ

Visitors Counter Start At July 2008
8548276
TodayToday85
YesterdayYesterday129
This_WeekThis_Week379
This_MonthThis_Month379
All_DaysAll_Days8548276